Home

Hustota nerostů

Vlastnosti nerostů » Hustota nerostů. Hustota se obvykle oznčuje písmenem G nebo h. Udává, kolikrát je určitý objem látky těžší, než stejný objem vody při 4° C, je to důležitý identifikační znak při určování minerálů. Hustota minerálu závisí na typu atomů a struktuře Fyzikální vlastnosti nerostů. slouží k určení nerostů; znalosti o nich využíváme v technické praxi ; 1. Hustota. značí se řeckým písmenem ró a vypočítá se: hmotnost děleno objemem; v mineralogii se častěji používá jendotka gram na cm 3 než kilogram na m 3; nerosty mají různou hustotu (velkou má platina a zlato. VLASTNOSTI NEROSTŮ. fyzikální. tvrdost. hustota. Hustota 2,5 znamená, že tento minerál je dvaapůlkrát těžší než voda. Měří se v g/cm3. Z fyziky - hustotu vypočítáme, když hmotnost vydělíme objemem. Galenit (Příbram) Štěpnost

Hustota nerostů - Vlastnosti nerostů

 1. Fyzikální vlastnosti nerostů využívají se: k určování nerostů v technické praxi zlato 1. hustota (= měrná hmotnost) značka: ρ (ró) => ρ = jednotka: kg/m3 (g/cm3) Příklad: zvážíme vzorek nerostu, zjistíme objem ve válci s vodou a vypočítáme hustotu ρ zemské kůry = 2,7 - 2,8 g/cm3 ρ platiny = 21 g/cm3 ρ zlata = 19,3 g/cm3 ρ nitra slunce = 130 g/cm3 ρ olova.
 2. erálu. V jakých jednotkách měříme hustotu? V kg/m3. Obrázek pro lepší pochopení hustoty. Barva. Barva je výsledkem nerovnoměrného pohlcování různých . Fyzikální vlastnosti nerostů
 3. erálu zjistíme porovnáním jeho hmotnosti s hmotností stejného objemu vody. Vyjádřeno číslem: h 2,5, znamená, že tento
 4. erálním složení. Horniny složené ze světlých

Fyzikální vlastnosti nerostů - Mineralogi

Minerál (lat., z minera, důl) čili nerost je homogenní přírodní fáze s přesně definovatelným chemickým složením a s vysoce uspořádanou stavbou částic, která je za normálních podmínek krystalická (výjimkou je přírodní rtuť) a která vznikla jako výsledek geologických procesů, případně jako produkt přírodních procesů na jiném kosmickém tělese Čedič neboli bazalt (starší, paleozoické bazalty se nesprávně nazývají diabas nebo melafyr) je velice četná tmavá výlevná vyvřelá hornina s charakteristickou porfyrickou nebo sklovitou strukturou, někdy s vyrostlicemi jednotlivých minerálů. Vyskytuje se však i ve formě škváry, bez viditelných krystalů.Obvykle má šedou či černou barvu, zvětralý čedič má barvu. Hustota • Hustota udává, kolikrát je ur čitý objem minerálu t ěžší, než stejný objem čisté vody p ři 4° C. Z fyzikálního pohledu je hustota rovna pom ěru hmotnosti a objemu daného minerálu. Tato veli čina je v některých p řípadech velmi d ůležitým identifika čním znakem Hustota nerostů . Hustota se obvykle oznčuje písmenem G nebo h. Udává, kolikrát je určitý objem látky těžší, než stejný objem vody při 4° C, je to důležitý identifikační znak při určování minerálů

9. třída (Př, 24) - Hustota, tvrdost a štěpnost nerostů Autor: Petr Curko. Přidáno uživatelem: Naučná Videa. 0 CZ Titulky Optické vlastnosti nerostů Petr Curko 0 9. třída (Př, 25) - Hlavní nerosty 1 (prvky, sulfidy, halogenidy) Petr Curko 0 9. třída (Př, 26) - Hlavní nerosty 2 (oxidy, uhličitany, sírany). Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Hana Hedbávná. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Hustota. Hustota určuje, kolikrát je určitý objem nerostu těžší než stejný objem destilované vody. Z fyziky víme, že se hustota udává v jednotkách g/cm 3. Přibližně ji můžeme porovnat potěžkáním v ruce. Můžeme tak rozlišit minerály podobné velikostí a barvou (například živec od těžšího barytu) Domácí výuka přírodopisu pro 9. třídu - ZŠ Blatenská, Horažďovice.Autor: Mgr. P. Curko Nerostů o známé vnitřní struktuře, krystalové soustavě a chemickém složení, je dnes na 5000. Hornin je několik stovek, ale nejčastěji se používá názvů šedesáti nebo sedmdesáti. Vápenec, zástupce sedimentárních hornin Svět krystalů. Nerosty mají svou vnitřní strukturu

Hustota, zpravidla značená v mineralogii jako G (z angličtiny specific gravity) a ve fyzice r udává, kolikrát je určitý objem minerálu těžší než stejný objem čisté vody při 4° C. Z fyzikálního pohledu je hustota rovna poměru hmotnosti a objemu daného minerálu. Tato veličina je v některých případech velmi důležitým identifikačním znakem Není sice tak využívaný jako ostatní vlastnosti (habitus, barva, vryp, hustota atd.), přesto má v popisu minerálu své místo. Lesk je schopnost tělesa odrážet dopadající světlo. Vzniká odrazem světla od krystalových nebo štěpných ploch nerostů PL_FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI NEROSTŮ Fyzikální vlastnosti nerostů se používají při jejich určování, protože každý druh nerostu má vlastnosti pro něj typické. Pro některé fyzikální vlastnosti jsou nerosty využívány v technické praxi. 1. Hustota (měrná hmotnost) Hustota je fyzikální veličina Vlastnosti hornin a nerostů Autor: Mgr. Kateřina Tlustá, Gymnázium Jana Palacha Mělník Nacvičujeme: všechny badatelské kroky Vhodné pro věk/třídu: 9. ročník ZŠ (tercie, kvarta SŠ) Potřebný čas: 90 min (2 VH) Cíl lekce: Žáci si během lekce vyzkouší všechny badatelské kroky Hustota • Který nerost má větší hustotu? a)diamant, nebo tuha diamant C 3,5. g/cm³. grafit C 2,1 - 2,3. g/cm³. b) galenit, nebo sůl kamenná halit NaCl 2,1 - 2,2. g/cm³. galenit PbS 7,2 - 7,6. g/cm³. galenit. halit. Hustotu minerálu zjistíme porovnáním jeho hmotnosti s hmotností stejného objemu vody

Celkem je známo přibližně 95 nerostů s obsahem rtuti. Přírodní rtuť je směsí 8 stabilních izotopů, nejvyšší podíl 26,65 a 23,1 % mají izotopy 202 Hg a 200 Hg, uměle bylo připraveno dalších 26 nestabilních izotopů rtuti. Produkce a zásob soustavy, hustota, Mohsova stupnice tvrdosti, štěpnost, lom, kuj-nost, barevnost, propustnost světla, vryp METODICKÉ POZNÁMKY: Materiál slouží jako textová podpora praktické výuce při určování fyzikálních vlastností nerostů. Vyučující provede demonstranční ukázku nebo frontální pokus se žáky na multiplikátech. Vlastnosti nerostů Author: Hana Hedbávná Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Jan Klufa Created Date: 3/14/2010 6:34:00 PM Other titles: Vlastnosti nerostů

Popis geologických termínů z encyklopedie geologie. Minerál : Složení : Krystalová soustava : Tvrdost. Hustota g.cm-3: Obvyklá barv 4. O určování nerostů a hornín 20 5. Vznik a výskyt nerostů v přírodě 23 6. O sběru a uchovávání nerostů a hornin 30 7. Význam nerostného a horninového bohatství 32 Atlas nerostů a hornin 35 Seznam uvedených nerostů a hornin podle systematického třídění 319 Tvrdost a hustota popsaných nerostů 322 Seznam vyobrazení 32

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Měrná hmotnost neboli hustota parožní hmoty má svoji fyziologickou hranici, kterou nelze donekonečna překračovat. Aby měrná hmotnost 1 cm 3 parožní hmoty překročila měrnou hmotnost našich nerostů jako je např. vápenec, žula či křemen je opravdu neskutečná hloupost a přímo zavádějící údaj

Hustota nerostů je spolu s mechanickou a chemickou odolností příčinou vzniku minerálních akumulací. V průběhu tuhnutí bazických magmat dochází ke gravitačnímu odmísení hustších nerostů likvací nebo segregací od taveniny nebo nerostů lehčích; takovým způsobem se vytvářejí akumulace magnetitu, pyrhotinu a dalších. Hustota minerálu h se zjistí podle vzorce známého z fyziky: h = m/V Proveď několik měření s různými úlomky téhož nerostu a získané hodnoty porovnej s hodnotami v učebnici nebo klíči pro určování nerostů. Úkol 4: Tvrdost a štěpnost Pomůcky: vzorky minerálů (galenit, pyrit, sůl kamenná hustota Modrá skalice 2,28 Sádrovec 2,4 Baryt 4,5. hustota Pyrop 3,65 Spessartin 4,2 Almandin 4,31. schopnost nerostu rozpadat se působením vnějšího tlaku podle svých krystalografických ploch vznikají tak štěpné tvary schopnost nerostů lámat se podle nerovných ploc

Vlastnosti nerostů Autorem materiálu, není-li uvedeno jinak, je Jitka Dvořáková 15 let ROZLIŠOVÁNÍ NEROSTŮ Využíváme: fyzikální vlastnost Hustota Tvrdost Štěpnost Křehkost Kujnost Barva Lesk Vryp Žáruvzdornost Elektrická vodivost magnetičnost HUSTOTA Závisí na - chemickém složení - uspořádání částic v. 1 Obrázek č. 2 Obrázek č. 3 Obrázek č. 4 Obrázek č. 5 Obrázek č. 6 HORNINA Skály, balvany, kameny Těží se v lomech Skládají se z nerostů Jsou heterogenní Využití - stavební materiál, písky, štěrky na stavbu silnic a dálnic, některé se těží jako ruda Rula, čedič, pískovec, vápenec Obrázek č. 7 Obrázek č · hustota - 3,27÷4,20 · barva - olejově zelený, lahvově zelený, nažloutlý, hnědý, červenohnědý, šedý, bezbarvý Vznik a výskyt: Olivín je jedním z prvních nerostů, který krystalizuje při tuhnutí magmatu, přičemž vytváří horniny peridotit a dunit Po zvětrání nerostů s obsahem fosforu v půdě, se fosfor dostává do rostlin a s nimi pak do koster, zubů a výkalů obratlovců. Na korálových ostrovech v Tichém oceánu jsou významné usazeniny guana (trusu mořských ptáků s velkým obsahem fosforu) Složením odpovídá bazaltu. Typická je vysoká hustota (kolem 3,5 g.cm-3), příměs vysokotlakových minerálů (kyanit, coesit, rutil, diamant) a retrográdní přeměny (amfibolizace). Tvoří čočky v leukokratních metamorfitech (Kutná Hora), žíly v ultrabazických horninách (Rouchovany) a uzavřeniny v horninách hlubinného původ

Mineralogie - minerály, nerosty a hornin

Přehled zápisů

Atlas hornin - horniny a jejich vlastnost

PPT - Magnetické vlastnosti látok PowerPoint Presentation

Fyzikální vlastnosti nerostů se používají při jejich určování, protože každý druh nerostu má vlastnosti pro něj typické. Pro některé fyzikální vlastnosti jsou nerosty využívány jako v technické praxi. 1, Hustota (měrná hmotnost) Hustota je fyzikální veličina Fyzikální vlastnosti nerostů Hustota - ρ závisí na chem. složení a krystalické mřížce největší - nerosty ryzích kovů odlišná hustota →oddělování příměsí = plavení (rýžování zlata) Fyzikální vlastnosti nerostů Tvrdost - t schopnost odolávat mechanickému působení Mohsova stupnice tvrdosti (1820) 1.mastek. Fyzikální vlastnosti nerostů. Závisí na vnitřní struktuře a na chemickém složení. 1. HUSTOTA = měrná hmotnost = číslo, které udává, kolikrát je objem nerostu těžší než určitý objem chemicky čisté vody při teplotě 4 C0. ρ= m/m - m. 1 m - hmotnost vzduchu Užívá se ho k určování hustoty nerostů, není však dosti pohodlný. Jest tím citlivější, čím větší a lehčí jest jeho vlastní těleso a čím tenčí a delší jest hrdlo. Pro kapillaritu, jevící se na hrdle, může se hustota nanejvýše na 2 místa desetinná jím správně určiti

9. třída (Př, 24) - Hustota, tvrdost a štěpnost nerostů Petr Curko 0 9. třída (Př, 25) - Hlavní nerosty 1 (prvky, sulfidy, halogenidy Tato třída zahrnuje převážně rudní minerály, které jsou charakteristické svými fyzikálními vlastnostmi jako je výsoký lesk, opaknost nebo vysoká hustota. Obecný vzorec pro tuto třídu minerálů je X m Z n , kde X představuje kovový prvek a Z nekovový prvek Kanada - Ottawa Druhý největší stát světa. Na rozhraní arktického a mírného pásu. Nízká hustota zalidnění (původní ob. - eskymáci a indiáni) + osadníci z Evropy (Francouzi, Angličané - úřední jazyky). (největší Quebec, nejnovější Nanavut). Obrovské zásoby nerostů (uhlí, železná ruda, barevné kovy. Systém nerostů Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách pouze málo v ryzím stavu - 1) nekovové - C, S 2) kovového charakteru - metaloidy - As, Sb, Bi 3) kovové - kovy - Cu, Ag, Au, Fe, Pt, Ir, Pd Původ nerostů prvků - kovy skupiny platiny, železo a diamant - vyloučení z magmatu (v horninách s vyšším obsahem Mg - čedič apod. Nabídka nerostů pro 2. úkol - hustota nerostů (g.cm-3) křemen - 2,6 pyrit - 4,9-5,2 hematit - 5,2 živec - 2,5 grafit - 2,2 mastek - 2,7 olivín - 3,3 zirkon - 4,6 - 4,7 halit - 2,2 magnetit - 5 jantar - 1,05 - 1,09 korund - 4 galenit - 7,2-7,6 fluorit - 3,2 siderit - 3,8 sádrovec - 2,3-2,4.

Vlastnosti nerostů Hustota Lehké nerosty - např. křemen, živec, muskovit Těžké nerosty - např. baryt, granát, olivín Nejvyšší hustotu mají ryzí stříbro, zlato a platina. Tvrdost Vyjadřuje odpor minerálu proti vnikání cizího tělesa. Doplň údaje v tabulce. Mohsova stupnice tvrdosti Stupeň tvrdosti minerál poznámka 1 · Hustota: 2,9-3,2 · Rozpustnost: v kyselinách nerozpustný · Vzhled: tvoří trojboké sloupkovité krystaly · Odrůdy: hodně zbarvené · Patří sem: o obecná turmalín - skoryl - černý, neprůhledný, velké krystaly. o rubelit - růžová odrůda, nejvzácnější. o elbait. o dravi Fyzikální vlastnosti nerostů hustota v kg/m3, g/cm3 podíl hmotnosti látky a jejího objemu lehké(křemen, živec) těžké(granát, olivín) tvrdost schopnost nerostu odolávat mechanickému působení při určování porovnáváme tvrdost zkoumaného nerostu stvrdostí nerostu známého Mohsova stupnice tvrdosti mastek 1 (nejměkčí 1. Hustota vyjadiuje podíl hmotnosti látky (m) a jejího objemu (V) kg g základní jednotka m3 cm3 Hustota uréuje, kolikrát je uröitý objem nerostu téžší než stejný objem destilované vody. Z fyziky víme, že se hustota udává v jednotkách g/cm . Pfibližné ji mûžeme porovnat potéžkanim v ruce

Fyzikální vlastnosti nerostů Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2013, září fyzikální veličina, vyjadřuje se jako podíl hmotnosti látky a jejího objemu = m / V , [kg/m3], [g/cm3] schopnost odolávat mechanickému působení závisí na: a) počtu vazeb - = větší tvrdost b) délce vazeb - = menší tvrdost při určování tvrdosti se. Hustota = Specifická hmotnost (SG) Němec, František, Klíč k určování nerostů a hornin, SPN Praha, 1979. Schumann, Walter, Gemstones of the World, Sterling New York, 2013. Internetové zdroje . Od Kalkin v Osobní zápisníky | 1.3.2015 22:43 3 komentář

Fyzikální vlastnosti nerostů 20.04.2016 11:12 uč.str. 47-48 - hustota, optické vlastnosti, reakce na úder, tvrdost, za dú dopsat Mohsovu stupnici tvrdosti str.48 Žáci mohou pracovat se vzorky nerostů, učebnicí a atlasem nerostů. Klíčová slova: fyzikální vlastnosti, optické vlastnosti, hustota, tvrdost, stupnice tvrdosti štěpnost,.

Hustota = 7,5 (nápadně těžký!) Další vlastnosti: dokonalá štěpnost podle ploch krychle (3 směry štěpnosti navzájem na sebe kolmé) Vznik: krystalizací z horkých roztoků (hydrotermální rudní žíly, metasomatická ložiska), kde se často vyskytuje se sfaleritem, pyritem a chalkopyrite Rozsah nerostů ve složení od čistých elementů a jednoduchých solí k velmi složitým silikátům s tisíci známých forem (organické sloučeniny jsou obvykle vyřazeny). Studium nerostů je nazýváno mineralogií. An směs nerostů. Fotka od amerického geologického průzkumu Materiál navazuje na prezentaci a pracovní list Stupnice tvrdosti. Slouží k seznámení s dalšími fyzikálními a chemickými vlastnostmi minerálů. Je doplněno prezentací Odrůdy křemene. Očekávaný výstup: rozpozná podle charakteristických vlastností vybrané nerosty a horniny s použitím určovacích pomůcek Vlastnosti nerostů - zadání.doc Vlastnosti nerostů. Třídění nerostů - prvky kovové Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2013, říjen nerosty tvořené jediným prvkem (Au, C, ) dělíme je na: 1. kovové prvky ušlechtilé kovy rozpustné pouze v lučavce královské (HCl+HNO3) velká hustota (kolem 20 g/cm3) zlato, stříbro, platina, někdy i měď 2. nekovové prvky v přírodě se vyskytují. Vlastnosti nerostů. význam: při určování nerostů (každý nerost typické vlastnosti) využití vlastnosti nerostů v praxi. Fyzikální vlastnost

Skupiny nerostů: 2. Halogenidy 3. Sulfidy Přírodopis 9. třída Halogenidy vznikly sloučením halogenů (F, Cl, Br, I) s kovy Patří sem: Sůl kamenná a fluorit SŮL KAMENNÁ - Na Cl tvrdost 2 hustota 2,2 g/cm3 krychlová soustava bezbarvý nerost vznikla odpařením z vodných roztoků Naleziště: Slovensko, Rakousko FLUORIT - Ca F2 tvrdost 4 hustota 3,1 g/cm3 krychlová soustava. FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI NEROSTŮ. hustota ( g/cm3 ) tvrdost (10 stupňů ) štěpnost (výborná nedokonalá ) lom ( nerovné plochy, lasturnatý) pevnost a soudržnost (křehké, jemné, kujné) barva (zbarvené, barevné), lesk . vryp. propustnost světla (průhledné, průsvitné, neprůsvitné Hustota zalidnění: 3 obyvatelé na km2 nedozírné prérie s nekonečnými obilnými lány, bohatá ložiska nerostů( železná ruda, zlato, ropa, zemní plyn,..) a četných dalších surovin, množství zvěře(ryb, medvědů,jelenů, bobrů, sobů)a především lidé, jejichž nejcharakterističtějším rysem je tolerance..

pracovní list Prvky - většina prvků se v přírodě vyskytuje ve sloučeninách - pouze málo v ryzím stavu rozdělení: - 1) nekovové - C, S - 2) kovového charakteru - metaloidy - As, Sb, Bi - 3) kovové - kovy - Cu, Ag, Au, Fe, Pt, Ir, Pd Původ nerostů prvků - kovy skupiny platiny, železo a diamant - vyloučení z magmatu (v horninách s vyšším obsahem Mg. Anotace:Žák se seznámí se základními fyzikálními vlastnostmi nerostů. Vlastním bádáním vyvodí závěry, které potvrdí využívání těchto vlastností v praxi. Klíčová slova:Hustota, tvrdost, štěpnost, lom, pevnost, soudržnost, magnetické a elektrické vlastnosti Tvrdost 2-3, hustota 7,4-7,6 g.cm-3, olověně šedý vryp. Nejčastěji tvoří hrubozrnné až jemnozrnné nebo celistvé agregáty, poměrně často se vyskytuje v krystalech, na nichž nejčastěji převládá krychle, někdy otupená oktaedrem či rombododekaedrem Hustota nerostu je číslo, které udává (9) je stejně (10) vody těžší nežli stejně (viz. 10) nerostu. Běžná hustota horninotvorných nerostů je v rozmezí (11) g/cm 3 . Např. křemen má (12) g/cm3 Rozdělení nerostů podle utváření krystalů Optické vlastnosti-barva nerostu a barva vrypu , propustnost světla. Mechanické vlastnosti-Tvrdost -Hustota

K rozlišování nerostů slouží jejich fyzikální vlastnosti: barva - bezbarvé, zbarvené, barevné (=mají vryp stejné nebo tmavší barvy) tvrdost - podle stupnice tvrdosti (tvrdší nerost rýpe do měkčího) hustota - podíl hmotnosti a objemu; největší u ryzích kovů pevnost po nárazu - křehké (rozpad na úlomky. Došlo k chybě. Zkuste si toto video přehrát na www.youtube.com nebo zapněte JavaScript, je-li ve vašem prohlížeči vypnutý klasifikace - Strunz 8: IV/B.02-20: chemické složení: RRUFF (2002): Fe 2+ Fe 3+ 2 O 4 IMA (1998): Fe 2+ Fe 3+ 2 O 4 HOM: Fe 2+ Fe 3+ 2 O 4 Fleischer: Fe 2+ Fe 3+ 2 O 4: tvrdost od - do: 5.5 - 6.5: hustota od - do: 4.900 - 5.20

Minerál - Wikipedi

Měrná hmotnost (hustota) - hmotnost objemové jednotky látky bez dutin a Mohsova stupnice tvrdosti nerostů: 1. mastek 2. sůl kamenná (sádrovec) 3. kalcit (vápenec) 4. fluorit (kazivec) 5. apatit 6. živec (ortoklas) 7. křemen 8. topaz 9. korund 10.diamant Hustota Magnetizmus Perleťový u nerostů s dokonalou štěpností, kdy na štěpných trhlinách vznikají jevy interference a totálního odrazu světla (slídy, sádrovec, mastek aj.). Mastný - připomínající lesk vosku (síra). Matný na lomných plochách nerostů s nižším světelným lomem. Jemnozrnné agregáty mívaj Minerály Štěpán Pé

Čedič - Wikipedi

Mohsova stupnice tvrdosti. První stupnici tvrdosti sestavil v roce 1822 Friedrich Mohs.Materiálem s vyšším číslem lze udělat vryp do materiálu s číslem nižším FYZIKÁLNÍ VLATNOSTI NEROSTŮ - využíváme je k určování nerostů v praxi. 1. hustota: ( = m / V , [kg/m3], [g/cm3] 2. tvrdost: - je schopnost odolávat mechanickému působen

Vlastnosti nerostů - j

Fyzikální vlastnosti nerostů. Projekt: Svět práce v každodenním životě. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007. Aktivita č. 4 - Biologie pod mikroskope Fyzikální vlastnosti nerostů - tvrdost<br />odpor minerálu kladený proti vniknutí cizího tělesa<br />závisí na pevnosti vazby mezi částicemi v krystalové struktuře nerostu - čím je vzdálenost částic menší, tím je vazba pevnější a nerost tvrdší<br />Mohsova stupnice tvrdosti<br />- desetičlenná stupnice. VLASTNOSTI NEROSTŮ - fyzikální (hustota, tvrdost, štěpnost, křehkost, kujnost, barva, lesk, vryp, elektrická vodivost, magnetičnost) - chemické (rozpustnost ve vodě, louhu, kyselině) FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI NEROSTŮ 1/ HUSTOTA - závisí na chemickém složení a na uspořádání atomů, iontů a molekul v krystalové struktuře - g.

9. třída (Př, 24) - Hustota, tvrdost a štěpnost nerostů

2. Když se řekne minerál, krystalová struktura nerostů - 18. 9. 2019 9. B, 20. 9. 2019 9. A . Minerál (nerost) - anorganická, stejnorodá přírodnina, lze vyjádřit chemickým vzorcem, příklad - nejběžnější minerál - křemen - SiO2, existují i organické - jantar - původem pryskyřice; Jak vznikají minerály - přečíst v kniz Hustota minerálu závisí na jeho chemickém složení a struktuře. Podle hustoty často dělíme minerály do dvou skupin na základě orientačně používané metody suspenzační, kdy je hustota minerálu stanovována relativně vůči hustotě známé těžké kapaliny (hustota kapaliny = 2,95), lehké minerály do 2,95 (plavou na.

PPT - PSYCHICKÉ VLASTNOSTI OSOBNOSTI PowerPoint

Vlastnosti - Univerzita Karlov

Měřidlo hustoty. Měřidlo plus 12 akce Jedná se o seznam zemí a závislostí podle hustoty obyvatel, měřených počtem obyvatel na kilometr čtvereční 8.Aká je relatívna hustota zemného plynu v porovnaní so vzduchom, ak tento plyn obsahuje 75 obj.% CH4, 15 obj.% C2H4, 7 obj.% H2, 1 obj.% CO a 2 obj.% CO2. Tabuľky. Hustoty kvapalných látok Hustota.Porovnávajíce množství hmoty různých látek ve stejném objemu, přicházíme k pojmu hustoty ve smyslu fysikálním. Obyčejně se množství hmoty měří dle toho, jak tíže na ni na témže místě působí hustota města [2] • Hustota zalidnění [3] • Legenda (Pro skrytí ukazovatele klikněte sem) častěji je součástí nerostů. velká hustota, odolný vůči vnějším vlivům Hustota - odpovídá chemickému složení a struktuře. Tvrdost - stupnice tvrdosti 1 - 10, 10 - nejtvrdší, tvrdost minerálů se srovnává s těmito nerosty (metoda rýpání) Tvar nerostů. Nerosty vznikají většinou krystalizací - tvoří se tělesa krystaly. Nerosty netvořící krystaly se nazývají amorfní

Výukový portál | Základní škola Třebíč, ul

a) Hustota - závisla na chemickém složení b) Tvrdost -schopnost nerostů odolávat mechanickému působení -monsova stupnice tvrdost C 2.a) Hustota ϱ křemene SiO 2 D 2.b), 2.c) Odrůdy křemene, magnetismus magnetitu E 3.) Vlastnosti sulfidů a disulfidů F 4) Uhličitany, sírany, halogenidy-důkazy G 5) Mastek, sůl kamenná, křemen, Moshova stupnice tvrdosti 4 hmotnost, ρ hustota a V objem (hustota vody 1000 kg.m-3, hustota lihu 790 kg.m-3). Z podmínky rovnosti hmotností plyne, že ρ 1 V 1= ρ 2 V 2 a po dosazení a výpočtu získáváme objem lihu přibližně 101ml ; Tabulka hustoty a sypné hmotnosti některých látek, nerostů a technických materiál Anotace: Žák se seznámí se základními fyzikálními vlastnostmi nerostů. Vlastním bádáním vyvodí závěry, které potvrdí využívání těchto vlastností v praxi. Klíčová slova: Hustota, tvrdost, štěpnost, lom, pevnost, soudržnost, magnetické a elektrické vlastnosti Magadan (rusky Магада́н) je přístavní město na ruském Dálném východě, na pobřeží Ochotského moře v Kolymském pohoří.Město je centrem Magadanské oblasti.Žije zde přibližně 93 tisíc obyvatel. V Magadanu je subarktické klima, v lednu padají teploty k -40 °C, v červenci se pohybují okolo 12-16 °C

 • Arsenicum album 30 ch.
 • Paracetamol alkohol.
 • Mousesports roster csgo.
 • Klid je síla, řek tatínek antikvariát.
 • Kameny od a do z recenze.
 • Anonymní alkoholici kniha.
 • Kouzla a triky pro děti.
 • Yellow color.
 • Boney m daddy cool.
 • Kb blok nebo stavoblock.
 • Americký prezident csfd.
 • Bernard bohemian ale stupňovitost.
 • Salvador dalí obrazy.
 • Co je orbita.
 • Typy viru.
 • Lionel richie alba.
 • Zajímavosti mlži.
 • Heic to jpg mac.
 • Tavolník jak rychle roste.
 • Typy příspěvků na facebooku.
 • Plavky jihlava.
 • Jak se zbavit všenek.
 • Planety sluneční soustavy.
 • Hspa.
 • Tracheostomia.
 • Names meaning.
 • Sněženka podsněžník.
 • Wella koleston barva na vlasy.
 • Sociální darwinismus.
 • Autoškola brno bystrc.
 • Rýže recepty fitness.
 • Ice axe.
 • Piknik slovo download.
 • Refresher karim.
 • Pohon garážových vrat nice.
 • 9 měsíců těhotenství.
 • Rudá volavka online celý film.
 • Sklik klíčová slova.
 • Izolace podlahy polystyren.
 • Krem z bambuckeho masla.
 • Robert pine katherine pine.