Home

Geometrický význam absolutní hodnoty

Geometrický význam absolutní hodnoty: Absolutní hodnota čísla a ur čuje vzdálenost obrazu čísla a od po čátku. Definice absolutní hodnoty: Absolutní hodnota reálného čísla a je to takové číslo a , pro které platí: →→→→ pro a ≥ 0 je a = a →→→→ pro a < 0 je a = - a Vyjád ření absolutní hodnoty. Rovnice s jednou absolutní hodnotou - geometrický význam Popis videa Rychlé a elegantní řešení rovnice s jednou absolutní hodnotou pomocí geometrického významu basolutní hodnoty Geometrický význam absolutní hodnoty Potřeboval bych nějak polopatě vysvětlit složitější příklady, které pak musím znázornit na číselné ose. Jde např. o příklady typu: absolutní hodnota z x-3 <= 2. Absolutní hodnota je funkce daná předpisem @b f(x)=|x Geometrický význam rovnice je následující: Úloha najít reálná čísla @i\,x@i, Co se týče přesné hodnoty obou řešení - odpovídají @i\,x@i-ovým souřadnicím průsečíků v obrázku. Z obrázku je zřejmá hodnota prvního z nich @i\,x_1 = 1@i Geometrický význam absolutní hodnoty? Příspěvek od Fino » pát 27. bře 2020 13:25:18 . Geometrický význam absolutní hodnoty? Nahoru. 1 příspěvek • Stránka 1 z 1 Co se bude dit po ozařovani rakoviny prostaty? od Radka » čtv 09. črc 2020 9:45:16 » Kde nechat vyvolat fotky?.

Absolutní hodnota - nerovnice s jednou absolutní hodnotou

Op ět jsme získali pomocí absolutní hodnoty z rozdílu vzdálenost obraz ů na ose pravidlo z řejm ě platí vždy. Vzdálenost obraz ů reálných čísel a, b na číselné ose je rovna a b b a− = −. Předchozí v ěta je zobecn ění p ředchozího pravidla (absolutní hodnota je vzdálenost obrazu o Vysvětli geometrický význam absolutní hodnoty. Absolutní hodnota reálného čísla je rovna vzdálenosti obrazu tohoto čísla od obrazu nuly na číselné ose. Absolutní hodnota vyjadřuje geometricky vzdálenost neznámého (nebo hledaného) bodu číselné osy x od pevného bodu číselné osy a Absolutní hodnota z čísla je vždy číslo nezáporné, tedy větší nebo rovno nule. Pokud máme vypočítat absolutní hodnotu z čísla kladného, bude to vždy to samé číslo. Budeme-li ovšem chtít zjistit absolutní hodnotu ze záporného čísla, bude to číslo opačné (tedy z x, kde x < 0 bude absolutní hodnota −x Geometrický význam absolutní hodnoty. Shodná zobrazení. Oblouková a stupňová míra. Čtyřúhelníky - prezentace. Euklidovy věty - prezentace. Určení hodnot goniometrických funkcí. Trojúhelník v MFCHT. Vzorce pro výpočet obsahu trojúhelníku. Obvody a obsahy části kruhu a čtverce. Kruh a jeho část

Geometrický význam absolutní hodnoty . Absolutní hodnota komplexního čísla Absolutní hodnota komplexního čísla je rovna vzdálenosti bodu, který je obrazem tohoto čísla v Gaussově rovině, od počátku soustavy souřadnic. Značíme ji WWW.MATHEMATICATOR.COM Rychlé a elegantní řešení rovnice s jednou absolutní hodnotou pomocí geometrického významu basolutní hodnoty. Využijeme geometrického. Máme-li v rovnici dvě a více absolutních hodnot, nevedeme řešení přes geometrický význam. Postupujeme algebraicky. Hledám, jak a kde odstranit absolutní hodnoty a nahradit je výrazem z vnitřku absolutní hodnoty. Pro absolutní hodnotu platí: |a|=a pro a ≥ 0 |a|=-a pro a . Absolutní hodnota čísla a Є R je definována: ІaІ = a je-li a ≥ 0 ІaІ = -a je-li a < 0 absolutní hodnota nezáporného čísla je číslo samo absolutní hodnota záporného čísla je číslo opačné Geometrický význam absolutní hodnoty Absolutní hodnota představuje vzdálenost obrazů dvou čísel na číselné ose.

Geometrický význam absolutní hodnoty lze vyjádřit touto definicí: Absolutní hodnota je vzdálenost od nuly. Výsledkem absolutní hodnoty jakéhokoliv čísla je vždy kladné číslo. Další videa najdeš také v našem přípravném kurzu na maturitu z matematiky WWW.MATHEMATICATOR.COM Řešení nerovnice s absolutní hodnotou je velmi podobné řešení rovnice. Využijeme geometrického významu absolutní hodnoty.. | X - A | =.. Geometrický význam absolutní hodnoty? PORADNA www.encykloprdie.cz Všeobecná online poradna - auto moto - dům a byt - zahrada - vaření - zdraví - sport - PC - kutilství - společnost - móda - zvířata Absolutní hodnota - definice v R i C, geometrický význam, rovnice a nerovnice, grafy funkcí s absolutní hodnotou. 5. Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice - řešené ve všech číselných oborech včetně rovnic a nerovnic s parametrem, substituce, soustavy rovnic a nerovnic s více.

Rovnice s jednou absolutní hodnotou - geometrický význam

Geometrický význam absolutní hodnoty: Hledáme všechna reálná čísla x, jejichž vzdálenost od nulového bodu x = 2 je menší než 3 jednotky. Nulový bod vypočteme tak, že výraz uvnitř absolutní hodnoty (x - 2) položíme roven 0 a vypočteme x Ve druhém řádku máme hodnoty statistického znaku, tj hodnoty výsledná známka z matematiky daného studenta. Absolutní četnost znaku (známky na vysvědčení) z = 3 by tak byla rovna dvěma, pouze dva žáci dostali na vysvědčení trojku (jsou to žáci 3 a 10). Absolutní četnost znaku z = 1 by byla tři (žáci 5. operuje s intervaly, aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty; odhaduje výsledky numerických výpočtů a efektivně je provádí, účelně využívá kalkulátor; číslo, proměnná číselné obory N, Z, Q, R přirozená čísla, dělitelnost (a dělí b, největší společný dělitel, nejmenš Rovnice s absolutní hodnotou - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Pracovní list, v němž si žák nejprve zopakuje definici a geometrický význam absolutní hodnoty (teoreticky i na příkladech). Dále je krok po kroku prováděn postupem výpočtu nerovnic s více absolutními hodnotami. Tato druhá část je vhodná i jako samostatná či skupinová práce pro nadanější žáky

Absolutní hodnota - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol Jaký je geometrický význam absolutní hodnoty reálného čísla? Absolutní hodnota reálného čísla je rovna vzdálenosti obrazu tohoto čísla od obrazu nuly na číselné ose. Důležité vlastnosti absolutní hodnoty reálného čísla : 1

Matematické Fórum / Geometrický význam absolutní hodnoty

Připrav se - Matematika: Absolutní hodnota, rovnice a

Geometrický význam absolutní hodnoty

K řešení nerovnice s absolutní hodnotou použijeme geometrický význam absolutní hodnoty: V nerovnici x−<xR0 nazveme x0 střed a R polom ěr. Řešením nerovnice pak jsou všechna reálná čísla x, která jsou od st ředu x0 vzdálena méně než poloměr R, tedy Ox Rx R=− +(, )00 Geometrický význam absolutní hodnoty čísla • Vzdálenost každého čísla na číselné ose od počátku je rovna jeho absolutní hodnotě. 1.2.11 Absolutní hodnota II. Předpoklady: 010210. Pedagogická poznámka: Řešení příkladu 1 (zvláště při každé změně zadání) je dobrým testem toho, jak jsou žáci Další. Geometrický význam Rolleovy věty. Rolleova věta (též Rollova věta) je matematická věta diferenciálního počtu. Je pojmenována po francouzském matematikovi Michelu Rolleovi, který větu formuloval v roce 1691 Věta Mějme funkci absolutní hodnoty: =.

čísel a bodů Gaussovy roviny, geometrický význam absolutní hodnoty a argumentu komplexního čísla, umí graficky sčítat, odčítat, násobit a dělit komplexní čísla; řeší kvadratické, binomické a jednoduché algebraické rovnice v oboru komplexních čísel; zavedení komplexního čísla jako algebraický a goniometrický tva Celkový počet všech hodnot tradičně označíme písmenem n.Konkrétní hodnoty statistického znaku označíme x i a jejich absolutní četnosti m i, přitom i = 1, 2, , k, kde k je počet různých hodnot statistického znaku. Vše obvykle pro přehlednost zapisujeme do tabulky četností, která má následující obecný tvar Absolutní ukazatel je stejnorodý, jestliže má věcný smysl shrnovat jeho dílčí hodnoty součtem. Relativní ukazatel je stejnorodý, jsou-li stejnorodé oba absolutní ukazatele, z nichž se skládá, resp. lze-li dílčí hodnoty relativního ukazatele shrnovat průměrem. Srovnatelnos Znázornění absolutní hodnoty čísel na číselné ose. Uspořádání čísel s absolutní hodnotou 3 m. Seřaď zadané absolutní hodnoty od nejmenší po největší. Porovnání absolutních hodnot 4 m. Stanovení absolutní hodnoty čísel a porovnávání absolutních hodnot.. Absolutní Hodnota Nerovnice S Jednou Absolutní Hodnotou 3 Geometrický Význam. Rovnice S Absolutní Hodnotou Kvadraticka Rovnice. Marek Valášek. Absolutní Hodnota Rovnice S Více Absolutními Hodnotami 1 Tabulkova Metoda Hodnota vozidla je velice důležitý parametr při sjednávání jeho pojištění

Absolutní hodnota čísla - Matematik

 1. Absolutní.. Znamená vlastně hodnotu čísla bez znaménka. Například 3 je absolutní hodnotou jak čísla 3, tak čísla −3. 0 je absolutní hodnotou jen pro 0. Geometrický význam absolutní hodnoty reálného čísla je vzdálenost obrazu čísla na reálné ose od počátku - obrazu nuly
 2. geometrický význam absolutní hodnoty reálného čísla a absolutní hodnoty rozdílu dvou čísel Využití podobnosti a Pythagorovy věty při znázorňování reálných čísel na číselné ose historie matematiky: číselné soustavy . Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hor
 3. •Absolutní hodnota je funkce, která nezmění nezáporné číslo a ze záporného čísla udělá kladné •Absolutní hodnota se může vyskytnout při řešení lineárních i kvadratických nerovnic •Geometrický význam:absolutní hodnota udává vzdálenost obrazu čísla od počátku soustavy souřadni
 4. Absolutní hodnota - definice v R i C, geometrický význam, rovnice a nerovnice, grafy funkcí s absolutní hodnotou. 7. Elementární funkce - funkce lineární, kvadratická, lineární lomená včetně grafů s absolutními hodnotami, grafické řešení příslušných rovnic a nerovnic SOMETHING NEW
 5. absolutní hodnota geometrický význam absolutní hodnoty reálného čísla a absolutní hodnoty rozdílu dvou čísel historie matematiky: číselné soustavy OSV - Seberegulace, organizační dovednosti a efektivní řešení problémů Samostatné řešení každé úlohy, ověření správnosti postupu
 6. 6 Geometrický význam absolutní hodnoty.pdf (607,5 kB) 7 Goniometrický tvar komplexního čísla.pdf (904,9 kB) 8 Součin a podíl komplexních čísel v goniometrickém tvaru.pdf (826,1 kB) 9 Moivreova věta, umocňování.pdf (745,8 kB) 10 Odmocnina z komplexního čísla, binomické rovnice.pdf (720,5 kB
 7. Geometrický význam absolútnej hodnoty: Číslo | ‌ ‌ ‌ a | ‌ ‌ ‌ je vzdialenosť obrazu čísla a od obrazu čísla 0 na číselnej osi. Číslo ‌ | ‌ ‌ a - b | ‌ ‌ ‌ je vzdialenosť obrazu čísla a od obrazu čísla b na číselnej osi pri danej jednotke

Absolutní hodnota — Matematika

 1. Maturitní témata z matematiky 1. Lineární rovnice a nerovnice a) Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou absolutní hodnota reálného čísla - definice, geometrický význam, srovnání řešení rovnic s abs. hodnotou a bez nich b) Lineární rovnice a nerovnice s parametrem řešení lineárních rovnic a nerovnic
 2. − určit absolutní hodnotu reálného čísla a chápat její geometrický význam; − provádět operace s mocninami s celočíselným a racionálním exponentem a odmocninami; − řešit praktické úlohy s mocninami s přirozeným exponentem a odmocninami. 1.5 Číselné množiny − užívat označení číselných oborů N, Z, Q a R
 3. 3. Absolutní hodnota Definice absolutní hodnoty, geometrický význam absolutní hodnoty, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou, grafy funkcí s absolutní hodnotou 4. Funkce Definice funkce, základní vlastnosti funkcí, určování definičního oboru funkcí, grafy lineární, kvadratické, lineárně lomené a mocninných funkcí 5
 4. Absolutní hodnota - rovnice s 1 absolutní hodnotou 1 - geometrický význam absolutní hodnoty 07:19. Přehrát video. Absolutní hodnota - teorie 04:39. Přehrát video. Derivace složené funkce 2 04:27. Přehrát video. Derivace složené funkce 1.
 5. Geometrický význam absolutní hodnoty; Úpravy výrazů s absolutní hodnotou ; Jednoduché rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou; C: Obecné vlastnosti absolutní hodnoty; Procenta. A: Výpočet procent - standardní úlohy; B: Výpočet procent, procentních bodů - složitější úlohy; C
 6. operuje s intervaly, aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty - mocniny s p řirozeným, celým a racionálním exponentem - odmocniny Číselné obory výstupy učivo rozliší správný a nesprávný úsudek užívá správn ě logické spojky a kvantifikátory zd ůvod ňuje sv ůj postup a ov ěřuje správnos
 7. 3. Geometrický význam absolutní hodnoty Pochopení geometrického významu výrazu x a−, zvládnutí řešení rovnic a nerovnic s touto absolutní hodnotou V aplikaci GeoGebra otevřete dokument 3.03-Absolutni hodnota.ggb a použijte návod. Nastavujte různé typy nerovnic a řešte úlohy podle návodu
PPT - Absolutní hodnota reálného čísla PowerPoint

Matematika :: Přírodní vědy aktivně a interaktivn

geometrický význam absolutní hodnoty, uzavřený a otevřený interval, pravidla pro počítání s odmocninami, 10 1.5 Kartézský sou. Absolutní hodnota nuly je nula. Absolutní hodnota záporného čísla je číslo k němu opačné. Tzn. výstup z absolutní hodnoty každého čísla je vždy číslo kladné nebo nula . Geometrický význam absolutní hodnoty čísla Vzdálenost každého čísla na číselné ose od počátku je rovna jeho absolutní hodnotě Geometrický význam absolutní hodnoty reálných čísel: Na číselné ose představuje |a| vzdálenost obrazu čísla a od počátku. Z toho plyne, že vzdálenost je vždy kladné číslo. Absolutní hodnota |a - b| představuje vzdálenost obrazů čísel a, b. Množiny a intervaly. Množin a < b má pak názorný význam bod a leží nalevo od bodu b (obr. 3.1) ABSOLUTNÍ HODNOTA Absolutní hodnota čísla a je číslo a = a2. Častěji se definice uvádí ve tvaru (e) dále uvedených vlastností absolutní hodnoty, je nicméně ve shod

ur čit absolutní hodnotu reálného čísla a chápat její geometrický význam; zapisovat a znázor ňovat množiny a intervaly, jejich pr ůnik, sjednocení, rozdíl a dopln ěk; provád ět operace s mocninami s celo číselným exponentem aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty Zařadí číslo do příslušného oboru čísel, předpoví vlastnosti matematických operací v daném oboru, pracuje s číselnou osou, aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty, pracuje s intervaly a aplikuje množinové operace při práci s nimy Číselné obory přirozená, celá Zná definici a geometrický význam absolutní hodnoty reálného čísla Ovládá pojem interval a jeho zápis Aktivně ovládá základní pravidla pro počítání s mocninami a odmocninami Číselné obory Přirozená, celá, racionální a reálná čísla Násobek a dělitel, znaky dělitelnosti e) Jaký je geometrický význam absolutní hodnoty x = |a| ? Znázorněte na číselné ose. f) Jaký je geometrický význam absolutní hodnoty x = |a - b| ? Znázorněte na číselné ose. g) Napište obecnou kvadratickou rovnici. h) Napište libovolnou ryze kvadratickou rovnici Geometrický význam absolutní hodnoty reálného čísla (vzdálenost): Zobrazte na číselné ose daná reálná čísla, potom zjistětě (vypočítejte) jejich vzdálenost. a

Geometrické znázornění komplexních číse

 1. urþit absolutní hodnotu reálného þísla a chápat její geometrický význam; provádt operace s mocninami s celo þíselným a racionálním exponentem a odmocninami; ešit praktické úlohy s mocninami s p irozeným exponentem a odmocninami. 1.5 ýíselné množiny užívat oznaþení þíselných obor $ ü á á ÿ a
 2. - geometrický význam absolutní hodnoty reálného čísla: přečíst str. 42-43 a případně si v sešitě doplnit zápis z online hodiny - úlohy 43/2.46 - vložit do GU do Ne 8.11. (20:00) - když něčemu nebudete rozumět, tak mi to napište do soukromého komentáře, v neděli večer bych tam pak přidal vzorové řešen
 3. To je obecná vlastnost systému.. Určíme hodnoty výrazů v jednotlivých intervalech a odstraníme absolutní hodnoty. Pak řešíme rovnice na jednotlivých intervalech. youtu.be/x3qlqloGvOI Absolutní hodnota - nerovnice s jednou absolutní hodnotou 3 - geometrický význam http.
 4. Geometrický význam absolutní hodnoty. Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou ( řešení pomocí nulových bodů). 10. Analytická geometrie v rovině: vektory, přímka - typy rovnic, graf, kružnice - typy rovnic, určení středu a poloměru doplněním na čtverec
 5. · bodů Gaussovy roviny, geometrický význam · absolutní hodnoty a argumentu komplexního čísla, · umí graficky sčítat, odčítat, násobit a dělit · komplexní čísla · řeší kvadratické, binomické a jednoduché · algebraické rovnice v oboru komplexních čísel Komplexní čísl

2. W * c ^ 2 + O = 0 Varianta kvadratické rovnice bez druhého termínu, kdy jsou kořeny kvadratické rovnice stejné v absolutní hodnotě. Řešením je: W * c ^ 2 = -O. c1 = √ (-O / W), c2 = - √ (-O / W) Všechno to byla algebra. Zvažte geometrický význam, který má kvadratickou rovnici 0 0= ⇒ S nezápornými čísly absolutní hodnota nic ned ělá π π= − =2 2 3 3 5 5 − = ⇒ Záporná čísla absolutní hodnota zm ění na kladná (vynásobí je -1) −3 = 3 Absolutní hodnota = zabiják mínus ů Př. 1: Sestav definici absolutní hodnoty reálného čísla a. Definice Definice, graf, vlastnosti, hodnoty, koeficienty, grafické řešení kvadratických rovnic a nerovnic. Funkce s absolutními hodnotami. Graf, vlastnosti, geometrický význam absolutní hodnoty, grafické řešení rovnic a nerovnic s absolutními hodnotami

Absolutní hodnota - rovnice s 1 absolutní hodnotou 1

Geometrický význam absolutní hodnoty? od Žaneta » čtv 08. úno 2018 9:46:21 » 0 Příspěvk ů 412 Zobrazení Poslední příspěvek od Žaneta. významu absolutní hodnoty rozdílu komplexních čísel při řešení rovnic, nerovnic. 7. Výrazy a důkazové techniky • Definiční obor výrazu, rovnost výrazů, úpravy výrazů, definice absolutní hodnoty reálného čísla, vlastnosti absolutní hodnoty reálného čísla, základní typy důkazů. 8. Kombinatorika a pravděpodobnos zařadit číslo do příslušného číselného oboru provádět aritmetické operace v číselných oborech užít pojmy opačné číslo a převrácené číslo znázornit reálné číslo nebo jeho aproximaci na číselné ose určit absolutní hodnotu reálného čísla a chápat její geometrický význam zapisovat a znázorňovat.

PPT - Rovnice a nerovnice PowerPoint Presentation, free

Nerovnice + absolutní hodnota - příklady. Délky stran Pro kolik přirozených čísel x, může být 16, 15 a x délkami stran trojúhelníku Řešení nerovnice s absolutní hodnotou je velmi podobné řešení rovnice. Využijeme geometrického významu absolutní hodnoty.. Připrav se - Matematika: Nerovnice s absolutní hodnoto Geometrický význam absolutní hodnoty komplexního čísla Doplň tabulku Algebraický tvar |z| Vzdálenost zod počátku Z 1 Z 2 Z 3 sa. Podle následujícího obrázku a na základě předchozí tabulky odvoď vztah mezi absolutní hodnotou komplexníh

Jak řešit rovnice se dvěma absolutními hodnotami - e

 1. Geometrický význam absolutní hodnoty komplexního čísla lze jednoduše vysvětlit jako vzdálenost od počátku, tedy od souřadnic [0,0] v Gaussově rovině. Pokud by jsme si vykreslili množinu všech komplexních čísel o stejné absolutní hodnotě do Gaussovy roviny dostaly bychom kružnici o poloměru |z|
 2. aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty. odhaduje výsledky numerických výpočtů a efektivně je provádí, účelně využívá kalkulátor · číslo, proměnná · obor čísel N, Z, Q, R · druhá a třetí odmocnina · absolutní hodnota reálného čísla
 3. geometrický význam absolutní hodnoty. Př.1: a) x 5 b) x 3 1 x ^ 5;5` x ^2;4` V ostatních případech nulovými body rozdělíme číselnou osu na jednotlivé intervaly. Výraz absolutní hodnoty nahradíme podle definice a provedeme dílčí řešení pro každý interval
 4. Geometrický význam absolutní hodnoty: Absolutní hodnota libovolného reálného čísla je rovna vzdálenosti obrazu tohoto čísla od počátku na číselné ose
 5. Definice absolutní hodnoty, geometrický význam absolutní hodnoty Lineární a kvadratické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Všechny elementární funkce s absolutní hodnotou 10) Rovnice vyšších stupňů Rovnice vyšších stupňů řešené v oborech R i
 6. Při řešení využijeme geometrický význam absolutní hodnoty (vyjadřuje vzdálenost na číselné ose). V našem případě absolutní hodnota x (nulový bod x=0) má být větší nebo rovna 3, tzn. vzdálenost od nulového bodu má být větší nebo rovna 3
 7. Ekvivalentní a důsledkové úpravy rovnic - ověřování správnosti řešení při použití důsledkových úprav, význam definičního oboru a zkoušky. Definice absolutní hodnoty reálného čísla, geometrický význam absolutní hodnoty čísla a a absolutní hodnoty rozdílu dvou čísel, nulové body - vysvětlete jejich užití

Veličina má význam vzdálenosti bodu od počátku souřadnic a představuje úhel v radiánech, který svírá průvodič bodu s kladným směrem osy . Protože platí rovnice , můžeme veličinu ztotožnit s absolutní hodnotou komplexního čísla , tak jak byla definována v kapitole 5.1 Geometrický význam diferenciálu. absolutní chyby a relativní chyby. Klade se a . Toto použití ilustrují následující (velmi jednoduché) příklady. Nejprve budeme postupovat přímo podle definice a počítat hodnoty derivací funkce v bodě až do řádu tři. Plat Přehled učiva matematiky ZŠ Přehled učiva 6. - 9. ročníku základních škol 6. ročník Desetinné číslo Sčítání a odčítání desetinných čísel. Násobení a dělení desetinných čísel přirozeným a desetinným číslem. Vlastnosti početních výkonů s desetinnými čísly. Řešení slovních úloh a úloh s více početními operacemi geometrický význam absolutní hodnoty Teorie množin provádí správně operace smnožinami zapisuje a znázorňuje intervaly, jejich průnik, sjednocení a doplněk množiny využívá při řešení úloh používá Vennovy diagramy při řešení slovních úloh Teorie množin o základní množinové pojmy a vztah

Maturita z matematiky 2020 - Absolutní hodnota (teorie

Absolutní hodnota - nerovnice s jednou absolutní hodnotou

 1. Definice absolutní hodnoty reálného čísla, geometrický význam. Řešení rovnic s absolutní hodnotou, metody řešení, nerovnice s absolutní hodnotou. Grafy funkcí s absolutní hodnotou a jejich užití při řešení rovnic a nerovnic. 8. Posloupnosti a řad
 2. Geometrický význam absolutní hodnoty. Absolutní hodnota reálného čísla X udává vzdálenost jeho obrazu X od počátku na číselné ose x X0 r. X | x - s | = r Vzdálenost reálného čísla x od pevného bodu s ( středu) na číselné ose je rovna nezápornému číslu r. x s r x1 s r x2 s r X 2 0
 3. 1 Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 6
 4. - aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty - provádí operace s druhými a třetími odmocninami, upravuje číselné výrazy Číselné obory - číslo a proměnná - obor přirozených čísel, operace, vlastnosti, znázornění na číselné os
 5. • operuje s intervaly, aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty • provádí operace s mocninami a odmocninami, upravuje číselné výrazy • odhaduje výsledky numerických výpočtů a efektivně je provádí, účelně využívá kalkulátor • upravuje efektivně výrazy s proměnnými, Číselné obor
 6. Předpokládané znalosti: geometrický význam absolutní hodnoty, řešení line-árních rovnic s absolutní hodnotou Vycházejme z geometrického významu absolutní hodnoty, tj. absolutní hodnota roz-dílu libovolných prvků a,bz množiny reálných čísel je rovna vzdálenosti obrazů čísel a,b na číselné ose.

operuje s intervaly, aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty zapíše interval jako množinu čísel daných vlastností, převádí jeden tvar na druhý základní logické pojmy, kvantifikátory, výrok, negace, disjunkce, konjunkce, implikace, ekvivalence čte a zapisuje jednoduchá tvrzení v symbolickém jazyce matematik - aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty INT- Spolupráce a sout ěž . Tématická oblast (téma) Učivo (osnovy) Očekávané školní výstupy (kompetence) Přesahy a vazby (mezip ředm ětové vztahy, pr ůřezová témata) Argumentace a ov ěřování Výrok operuje s intervaly, aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty odhaduje výsledky numerických výpočtů a číslo, proměnná číselné obory N, Z Q Q´ R R přirozená čísla, dělitelnost (a dělí b, největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, čísla soudělná Svislice či vertikála je přímka, rovnoběžná s působením zemské gravitace v daném místě. Svislice na různých místech Země nejsou tedy obecně rovnoběžné. Nejjednodušší prostředek, jak ji zjistit, je olovnice.Průsečík svislice s myšlenou oblohou nahoře je zenit (nadhlavník), protilehlý průsečík dole je nadir.Rovina kolmá na svislici je horizontála, která se.

Operace s komplexními čísly s důrazem na n-tou odmocninu v oboru C. Geometrický význam absolutní hodnoty komplexního čísla. Znázorňování množin komplexních čísel dané vlastnosti v Gaussově rovině. 5. Řešitelnost algebraických rovnic n-tého stupně v oboru C Absolutní hodnota čísla a její geometrický význam: Při výpočtu vycházíme z definice absolutní hodnoty a provádíme početní operace s reálnými čísly: Zobrazit výsledek Skrýt výsledek; Výsledek příkladu × SbírkaPříkladů.eu O projektu Kontaktujte nás Registrujte se zdarma. • operuje s intervaly, aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty • provádí operace s mocninami a odmocninami, upravuje číselné výrazy • odhaduje výsledky numerických výpočtů a efektivně je provádí, účelně využívá Číselné obory • P řirozená, celá, racionální a reálná čísla (Hu-1, Př+Pg-1

Absolutní hodnota | Mathematicator

aplikuje geometrický význam absolutní hodnoty íselné obory čísla přirozená, celá čísla racionální čísla reálná užívá množinové pojmy podmnožina a doplněk vytváří průnik, sjednocení a rozdíl množin operuje s intervaly Množiny inkluze a rovnost množin operace s množinam Co je absolutní hodnota Absolutní hodnotou je metoda oceňování podniků, která používá analýzu diskontovaných peněžních toků (DCF) k určení finanční hodnoty společnosti. Metoda absolutní hodnoty se liší od modelů relativní hodnoty, které zkoumají, jakou společnost stojí ve srovnání s.. Funkce s absolutními hodnotami Odtud dostáváme @ik=-3@i a @iq=11@i a rovnice hledané přímky je @iy=-3x +11@i.O správnosti výsledku se můžeme snadno přesvědčit dosazením souřadnic bodů @iA@i a @iB@i do nalezené rovnice. Musíme dostat platné rovnosti. II. způsob řešení Odečtením souřadnic bodů dostaneme směrový vektor přímky @i \vec{u} = B-A = (-1,3) @i určit absolutní hodnotu reálného čísla a chápat její geometrický význam; zapisovat a znázorňovat množiny a intervaly, jejich průnik, sjednocení, rozdíl a doplněk; nebo část grafu pro hodnoty proměnné z dané množiny, určit hodnoty proměnné pro dané hodnoty funkce

 • Přestavba kola na kotoučové brzdy.
 • Nike air max 43.
 • Taková moderní rodinka rodokmen.
 • Nani japonsky.
 • Saloos odličovací olej.
 • Červené světlo lampa.
 • Jazykové rodiny světa.
 • Nejznámější filmové dvojice.
 • Kravarsky odpust 2017 program.
 • Sliezsky dom.
 • Palivové dřevo plzeň.
 • New york wikipedie.
 • Příloha ke guacamole.
 • Levné skříně.cz recenze.
 • Těhotenství a pes.
 • Monaco palace tickets.
 • Měsíc uranu křížovka.
 • Kabelka a4.
 • Motání hlavy a zvracení.
 • Obchodní akademie holešovice.
 • Cesta k thorovu kladivu online.
 • Fotokalendář plzen.
 • Vetpark čelákovice.
 • Letenky rarotonga.
 • Pevnost dřeva c22.
 • Pražička kávy.
 • Největší kontrabas na světě.
 • Pánské boxerky vtipné.
 • Krátkodobá anestezie.
 • Zvukem modulovaný teslův transformátor.
 • Mekke granule pro kocky.
 • Bikerumor.
 • Dřík písmo.
 • Jaromír jágr věk.
 • Zajímavosti o motýlech.
 • Tajemství svatého grálu.
 • Gimp 2.8 čeština.
 • Zákaz vjezdu všech motorových i nemotorových vozidel.
 • Filmy do instax mini 9.
 • Zraková ostrost výpočet.
 • Asus 751n.