Home

Skupenské teplo a měrné skupenské teplo

Tomuto teplu říkáme měrné skupenské teplo tání (tuhnutí) a označujeme jej l t. l t nám říká, kolik tepla je potřeba ke změně skupenství 1 kg dané látky, jedná se tedy o konstantu vlastní konkrétní látce. Pokud chceme znát teplo Q nutné ke změně skupenství celého tělesa, vynásobíme l t hmotností m Měrné skupenské teplo sublimace l s je definováno vztahem. kde L s je skupenské teplo sublimace přijaté pevným tělesem o hmotnosti m při sublimaci za dané teploty. Měrné skupenské teplo sublimace závisí na teplotě, při které pevná látka sublimuje. Např. pro led při teplotě 0 °C je l s = 2,8 MJ kg-1 pro běžné látky stejné hmotnosti je různé → proto zavádíme tzv. MĚRNÉ SKUPENSKÉ TEPLO TÁNÍ (l t) l t = L t /m jednotka: J.kg-1 pro různé látky je různé, hodnoty najdeme v tabulkác Měrné skupenské teplo tání Úloha číslo: 457 Led o hmotnosti 1 kg a počáteční teplotě 233,15 K jsme za atmosférického tlaku zahřívali tak dlouho, až se všechen proměnil ve vodu o teplotě 323,15 K. Na celý tento děj se spotřebovalo 628 kJ tepla

Změny skupenství Onlineschool

Sublimace a desublimace Eduportál Techmani

 1. - skupenské teplo varu - teplo, které dodáme kapalné látce zahřáté na teplotu varu, aby změnila své skupenství na plynné - značka: L v - jednotka: J - výpočet: L v = m . l v m - hmotnost látky, lv - měrné skupenské teplo varu. Př. Jaké skupenské teplo varu musíme dodat 10 kg vody, aby se všechna změnila na páru
 2. měrné skupenské teplo vypařování (s rostoucí teplotou kapaliny klesá) Při zahřívání kapaliny za určité teploty se v kapalině začnou tvořit bubliny páry, která uniká k povrchu VAR = intenzívní vypařování z celého objemu kapaliny. Nastává při teplotě varu - s rostoucím tlakem se zvětšuje
 3. Skupenské teplo tání je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání.. Teplo, které přijme 1 kilogram látky se nazývá měrné skupenské teplo tání.. Značení. Značka: L t Jednotka SI: joule, značka: J; Používané násobky: kilojoule kJ, megajoule MJ Výpočet. Hodnotu skupenského tepla tání lze určit ze vztah

skupenské teplo kondenzační stejně velké jako skupenská teplo vypařování (pro tutéž teplotu). Skupenská tepla se proto nazývají latentními, můžeme je získat zpět. Prodleva ve zvyšování teploty při skupenské přeměně pevné látky v kapalinu (viz obr. 8-2) se projeví pouze při ohřívání krystalických látek Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky stejné teploty při normálním tlaku (1,013 25 . 105 Pa) Měrné skupenské teplo značíme l t jednotky J/kg, kJ/kg Příklad: měrné skupenské teplo. 8. třída - Teplo Výpočet tepla - příklady Výpočet množství tepla Množství tepla potřebného pro ohřátí látky spočítáme ze vztahu Q = c . m . (t 2 - t 1) Pokud je měrná tepelná kapacita v kJ/kg.°C, vyjde nám výsledné teplo Q v kJ Jak velké teplo musíme dodat 0,5kg vody o teplotě 100°C,aby se zmenil v paru teze teploty? Predem dekuji za odpoved Tak jako v minulé otázce tak i zde se jednáo množství skupenského tepla výparného při teplotě varu ( uvádíte 100oC tedy cca při normálním atm. tlaku).Měrné skupenské teplo varu vody je 2 257 000 J /kg Určete měrné skupenské teplo tání mědi, jestliže víte, že na roztavení 5 kg mědi zahřáté na teplotu tání, je potřeba 1,02 MJ tepla. Mosazný předmět má hmotnost 500 g a teplotu 20 0 C. Vypočítejte měrné skupenské teplo tání mosazi, jestliže víte, že na roztavení daného předmětu je třeba 2,67 . 10 5 J tepla

Tání a tuhnutí - FYZIKA 00

Měrná tepelná kapacita ledu je 2100 J.kg-1.K-1, měrné skupenské teplo tání ledu 334 kJ.kg-1, měrná tepelná kapacita vody 4180 J.kg-1.K-1 a měrné skupenské teplo vypařování vody při teplotě 100 °C je 2,26 MJ.kg-1. [3,1 MJ] 5. V kalorimetru s vodou o hmotnosti 500 g a teplotě 16 °C zkapalněla sytá vodní pára. Jak vypočítat tenhle příklad z fyziky-měrné skupenské teplo tání - poradna, odpovědi na dotaz Na této stránce naleznete veškeré odpovědi na dotaz na téma: Jak vypočítat tenhle příklad z fyziky-měrné skupenské teplo tání. Hledáme pro vás ve více než 500 000 odpovědích Skupenské teplo varu (též skupenské teplo vypařování při teplotě varu nebo skupenské teplo výparné při teplotě varu) je (celkové) teplo, které přijme kapalina při přechodu v plyn během vypařování při teplotě varu (tedy při varu).. Skupenské teplo výparné je třeba určit ke každé teplotě zvlášť (vypařování může probíhat za libovolné teploty), zatímco. Skupenské teplo tání vztažené na jeden kilogram je měrné skupenské teplo tání l t Měrné skupenské teplo tání je teplo (energie), která se musí dodat jednomu kilogramu pevné látky, aby se rozpustila v kapalinu téže teploty

K vyvolání přechodu složky z jednoho skupenství do jiného je zapotřebí dodat látce určité množství tepla. Toto množství tepla, které je nutné přidat nebo odebrat látce, se zastarale nazývá skupenské teplo. Jedná se o druh tzv. latentního tepla, jehož dodání či odebrání se neprojeví změnou teploty látky Měrné skupenské teplo tuhnutí je stejné jako měrné skupenské teplo tání.-259,2 °C-114,45 °C 1538 °C 3370 °C ca 4200 °C k tání (a obráceně k tuhnutí) dochází u pevných krystalických látek až při dosažení určité konkrétní teploty, která je typická pro danou látku - teplotatání . Teplot Měrné skupenské teplo varu je teplo l v je teplo, které potřebuje 1kg kapaliny při teplotě varu a při normální tlaku, aby se kapaliny změnila v páru též teploty. Obr. 84/1.50. VAR Skupenské teplo varu: Je teplo, které musíme dodat kapalině, abychom jí přeměnily na ply Tlak par Destilace Raoultův zákon Skupenské teplo Clausiova-Clapeyronova rovnice Skupenství Parciální tlak. WikiMatrix. Aby těleso přešlo z pevné fáze do kapalné, musíme mu dodat skupenské teplo tání . OpenSubtitles2018.v3. Vezmi skupenské teplo vodní syntézy. WikiMatrix

Skupenské teplo tání a vypařování, tepelná energie, (3) kondenzační skupenské teplo heat of condensation. měrné skupenské teplo tání enthalpy of fusion. měrné skupenské teplo varu enthalpy of vaporization. stemming. Příklad věty s Skupenské teplo, překlad paměť. Skupenské teplo sublimace (Ls) je teplo, přijaté pevným tělesem během jeho sublimace za dané teploty. Měrné skupenské teplo sublimace je teplo, které přijme 1 kilogram látky. Je definováno: , kde je skupenské teplo tání pevného tělesa o hmotnosti . Měrné skupenské teplo sublimace je závislé na teplotě skupenské teplo vypařování L v je teplo, které musí kapalina přijmout, aby se změnila na páru téže teploty; měrné skupenské teplo vypařování je definováno vztahem l v = L v / m, kde L v je skupenské teplo vypařování kapaliny o hmotnosti m. Kondenzace (kapalnění) přeměna plynného skupenství na kapaln Skupenské teplo vypařování Q l v m je teplo, které musí kapalina přijmout, aby se změnila na páru téže teploty. lv je měrné skupenské teplo vypařování. Var je speciální případ vypařování. Kapalina se přeměňuje nejen na svém volném povrchu (jako u vypařování), ale také uvnitř svého objemu

Měrné skupenské teplo tání — Sbírka úlo

Měrné skupenské teplo varu se rovná měrnému skupenskému teplu vypařování při teplotě varu kapaliny. Poznámka: Dodané skupenské teplo varu je podle 1. termodynamického zákona rovno přírůstku vnitřní energie páry a práci , kterou pára vykoná při zvětšení svého objemu vůči objemu kapaliny Měrné skupenské teplo sublimace závisí na teplotě, za níž látka sublimuje. Je-li sublimující látka dostatečné hmotnosti v uzavřené nádobě, sublimuje tak dlouho, až se vytvoří rovnovážný stav mezi pevným skupenstvím a vzniklou párou Voda o hmotnosti 1,0 kg a teplotě 0 °C se ohřeje na teplotu varu a pak se všechna přemění na páru téže teploty. Celý děj probíhá za normálního tlaku. Měrná tepelná kapacita vody je 4,2 kJkg-1 K-1, měrné skupenské teplo vypařování má hodnotu 2,3 MJkg-1. Jaké celkové teplo voda během tohoto děje přijme?

Teplo - Jihlavsk

Změny skupenstv

měrné skupenské teplo tání ledu: Rozbor. Při výpočtu vyjdeme z tzv. Clausiovy-Clapeyronovy rovnice. Jedná se v podstatě o diferenciální rovnici udávající skutečnost, že podíl elementární změny tlaku a elementární změny teploty, za níž probíhá fázový přechod, je roven podílu měrného skupenského tepla přeměny. Měrné skupenské teplo tání ledu Změny skupenství látek úloha 28 Sexta Čas (s) T eplota (°C) 02 04 06 08 0 0 10 20 30 40 50 60 počáteční teplota t 1 = 60 °C výsledná teplota t = 17,1 °C. Created Date

Skupenské změny - vyřešené příklad

3.1 Teplota a teplo Teplota t, T (angl. temperature) je stavová veličina, která se mění při zahřívání, nebo ochlazování tělesa, nebo soustavy těles měří se teploměry (nikoliv teplotoměry :-) kapalinové teploměry nezávisle na sobě sestrojili A. Celsius (0 °C - tání ledu, 100 °C - var vody) D. G. Farnheit (100 °F - teplota lidského těla Pro měrné skupenské teplo tání ledu lt platí: 3. a) Zapiš do sešitu, které veličiny musíš změřit, abys mohl určit teplo Q1 a teplo Q2. b) Zapiš, které měřicí přístroje k tomu potřebuješ. Pomůcky 9) Vysvětli jaký význam má fyzikální veličina měrné skupenské teplo tání (tuhnutí, varu, kondenzace, ). 10)Vyjmenuj všechny změny skupenství, u kterých je nutné látce dodávat (odebírat) teplo. 11) Rtuť má měrnou tepelnou kapacitu 0,14 kJ/kg°C, teplotu tání přibližně - 40 °C, měrné skupenské teplo

PPT - Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7

Skupenské teplo varu lze vnímat jako speciální případ tzv. skupenského tepla vypařování. Pokud bychom nechali veškerou kapalinu vypařit při jiné, nižší teplotě (což by trvalo mnohem déle), musela by kapalina na tuto přeměnu přijmout více tepla (skupenského tepla vypařování), než když změní skupenství při své. Skupenské teplo se značí c, pokud je stanoveno na jednotku hmotnosti - to se nazývá měrné skupenské teplo, pokud je stanoveno na 1 mol, jedná se o molární skupenské teplo , značí se C. Podstatné je, že při této přeměně, nedochází ke změně teploty, dokud existují vedle sebe dvě fáze Měrné skupenské teplo vypařování vody je 2 300 kJ/kg. Výsledek: 12,9 MJ 1061 5. Určete teplo, které musíme dodat 3,5 kg železa zahřátého na teplotu tání, aby roztálo, je-li měrné skupenské teplo tání železa 280 kJ/kg. Výsledek: 980 kJ 1047 6 MĚRNÉ SKUPENSKÉ TEPLO TÁNÍ LEDU SKUPENSKÉ TEPLO TÁNÍ LEDU určit měrné skupenské teplo tání ledu. . Značka Jednotka L [J] lt [] m [kg ] Q [J] c [.° ] ledu (o kolik stoupla hladina vody ve válci).: 2 , kde t 1 je teplota horké vody a t t, m 2 je hmotnost vody z ledu, l t naše hledaná neznámá hodnota Měrné skupenské teplo l je teplo potřebné k fázové změně jednoho kilogramu látky. Fáze se změní v druhou fázi o téže teplotě a tlaku. Jednotkou je joule na kilogram, značka J/kg. Podle typu přechodu pak hovoříme například o molárním skupenském teplu tání. Jindy o měrném skupenském teplu kondenzačním atd

Měrné skupenské teplo varu se rovná měrnému skupenskému teplu vypařování při teplotě varu kapaliny podstata vypařování některé molekuly na volném povrchu mají takovou kinetickou energii, že jsou schopné překonat povrchovou energii Ve videonávodu jsou dva řešené příklady výpočtu skupenského tepla varu kapaliny/taveniny, 3 základní příklady k procvičení s výsledky a 3 výrazně náročnější,.. Zavádza sa veličina merné skupenské teplo topenia l t, ktoré je určené: Jednotka merného skupenského tepla topenia je . Merné skupenské teplo topenia určuje množstvo tepla, ktoré musíme dodať 1 kg kryštalickej látky o teplote topenia, aby sa premenila na kvapalinu tej istej teploty.. měrné skupenské teplo tání lt - je teplo, které přijme 1 kg pevné látky o teplotě tání, aby se změnilo na kapalinu téže teploty [lt] = J . kg-1 lt = Lt/m přičemž nenastávají jiné přeměny energie a vnější tlak je konstantní - poměrně velká hodnota měrného skupenského tepla tání je příčinou, že led a sníh. Skupenské teplo tání. Teplo, které přijme pevná látka již zahřátá na teplotu tání, aby se změnila na kapalinu téže teploty. Jednotkou je [J] L t L_t L t Měrné skupenské teplo tání. Teplo, které musíme dodat 1 kg látky, aby změnila své skupenství z pevného na kapalné. Jednotkou je [J.kg − 1 ^{-1} − 1

měrné skupenské teplo tání ledu. Dobrý den, můžete vysvětlit princip,teorii-- měrné skupenské teplo tání ledu? Předem děkuji. Zeptáš-li se, budeš pět minut vypadat jako blbec. Nezeptáš-li se, budeš blbcem celý život. Offline (téma jako vyřešené označil(a) Dana1) #2 06. 03 Určete na základě experimentu měrné skupenské teplo tání ledu. Výsledek porovnejte s ta-bulkovou hodnotou. Počítač, USB teploměr Go!Temp, kádinka 250 ml, pěnový pohárek, váha, teplá voda, odměrný válec 100 ml, papírové ubrousky či ručníky, kostky ledu Během tání je teplo pohlcováno tajícím tělesem Skupenské teplo tání. Skupenské teplo tání je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu. Teplo, které přijme jeden kilogram látky, se nazývá měrné skupenské teplo

Měrné skupenské teplo tání ledu Měrné skupenské teplo tání L (jednotkou je J kg 1) je teplo potřebné k proměně látky (jednotkové hmot-nosti) z pevného skupenství ve skupenství kapalné (beze změny teploty). Led, který se právě rozpoušt Měrné skupenské teplo lt je teplo, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnil na kapalinu téže teploty. Skupenské teplo tátní a tuhnutí VYPAŘOVÁNÍ Kapalina se vypařuje na svém povrchu při každé teplotě. Při vyšší teplotě se vypařuje rychleji. Vypařování se urychlí také zvýšením povrchu. 2 kg ledu o teplotě -7 o C se mají přeměnit na páru o teplotě 100 o C. Kolik tepla je na to potřeba? Používejte konstanty: měrná tepelná kapacita ledu 2,1 kJ.kg-1.K-1, vody 4,2 kJ.kg-1.K-1, měrné skupenské teplo tání ledu 334 kJ.kg-1, měrné skupenské teplo varu vody 2260 kJ.kg-1

Sublimace. Skupenské teplo sublimační . Látka může přecházet z pevného skupenství do plynného i bez tání. Tato změna skupenství se nazývá sublimace.Známe ji např. u sněhu a ledu, který se vypařuje za mrazivého suchého počasí A pritom stačí na CZ Wikipédii pri hesle Měrné skupenské teplo varu kliknúť vľavo na English :) Offline #7 22. 12. 2016 17:44 edison Příspěvky: 2063 Reputace: 40 . Re: Skupenské teplo IPA. Když už jsme u tý Wiki, tak tam jsem chtěl k izopropylu doplnit zjištěná skupenská tepla, ale když jsem to tabulky doplnil

Očekávaný výstup: určí v jednoduchých případech teplo přijaté či odevzdané tělesem Laboratorní práce č. 16 - měrné skupenské teplo.doc. KILLAR, Marek. Laboratorní práce č. 16 - měrné skupenské teplo. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 19. 03. 2010, [cit. 2012-10-22] KILLAR, Marek. Laboratorní práce č. 16 - měrné skupenské teplo. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 19. 03. 2010, [cit. 2020-12-06] Skupenské teplo preklad v slovníku slovenčina - čeština na Glosbe, on-line slovník, zadarmo. Prechádzať milióny slov a slovných spojení vo všetkých jazykoch Měrné skupenské teplo kondenzace (též měrné skupenské teplo zkapalnění) je teplo, které odevzdá 1 kilogram plynu, pokud se celý přemění na kapalinu o téže teplotě. Merné skupenské teplo kondenzácie (tiež merné skupenské teplo skvapalnenia) je teplo, ktoré odovzdá 1 kilogram plynu, ak sa celý premení na kvapalinu o. Skupenské teplo tání/tuhnutí je (celkové) teplo, které přijme pevná látka při přechodu na kapalinu během tání nebo naopak Značka L t Veličina J Nedochází při něm ke změně teploty tělesa, ale jedná se o změnu skupenství. Lt m lt l t je měrné skupenské teplo tání/tuhnutí určené experimentálně pro každý prve

Přeměny skupenství :: Fyzika Maršovsk

Měrné skupenské teplo varu (též výparné nebo vypařování) je teplo, které přijme 1 kilogram kapaliny, jestliže se za teploty varu celý přemění na plyn téže teploty. Měrné skupenské teplo výparné je třeba určit ke každé teplotě zvlášť (vypařování může probíhat za libovolné teploty). Showing page 1. Found 0 sentences matching phrase měrné skupenské teplo varu.Found in 1 ms. Translation memories are created by human, but computer aligned, which might cause mistakes. They come from many sources and are not checked. Be warned

PPT - ZMĚNY SKUPENSTVÍ LÁTEK I

Změny skupenství: referá

Měrné skupenské teplo Ve fyzice: Aničko, mohla bys nám říct, co je to měrné skupenské teplo tání? Anička je viditelně zaskočena a domnívá se: Měrné skupenské teplo tání.. Skupenské teplo je teda rovné zmene entalpie. Je možné postupovať tiež tým spôsobom, že fázová premena látky za stálej teploty a tlaku považujeme za izotermický vratný dej . V takom prípade je možné rozdiel medzi entropiou počiatočného a koncového stavu zapísať vzťaho teplo zlín, teplo fyzika, teplo domova, teplo kopřivnice, teplo přerov, teplo 2011, teplo vzorec, teplo t, teplo 2014, teplo a teplota, skupenské teplo, měrné.

Čo je to skupenské teplo topenia? ? teplo, ktoré je potrebné dodať látke, aby sa z pevnej látky zmenila na kvapalnú látku s rovnakou teplotou ? teplo, ktoré je potrebné dodať látke, aby sa z pevnej látky zmenila na kvapalnú látku ? teplo, ktoré musí látka odovzdať, aby sa z plynnej látky zmenila na kvapalnú látky s. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon Sprawdź tłumaczenia 'Skupenské teplo' na język Polski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'Skupenské teplo' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę Sprawdź tłumaczenia 'měrné teplo' na język Polski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'měrné teplo' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę teplo, které musí kapalina při teplotě varu přijmout, aby se přeměnila v plyn téže teploty měrné skupenské teplo vypařování l v [l t] = J.kg-1 udává množství tepla, které přijme 1 kg kapalné látky při teplotě varu, aby se změnil v plyn téže teploty, • s rostoucí teplotou klesá skupenské teplo vypařování 7. 5

Z Multimediaexpo.cz. Měrné skupenské teplo varu (též výparné nebo vypařování) je teplo, které přijme 1 kilogram kapaliny, jestliže se za teploty varu celý přemění na plyn téže teploty.. Měrné skupenské teplo výparné je třeba určit ke každé teplotě zvlášť (vypařování může probíhat za libovolné teploty), zatímco měrné skupenské teplo varu se určuje k. ČÁSTIC = TEPLO. - V okamžiku změny skupenství se zastaví změna teploty - energie (teplo) se spotřebovává/odevzdává na změnu uspořádání částic = měrné skupenské teplo. Veličina: Měrné skupenské teplo - l (malé L) - [J/kg] = Energie (teplo) potřebné na změnu skupenství 1kg látk

Měrné skupenské teplo vody je pom ěrn ě velké: • Sníh na ja ře odtává pomalu (pokud do n ěj neprší). • Kv ůli zahnání žízn ě se nemá jíst sníh (nebezpe čí umrznutí). Př. 3: Ur či, kolik tepla je pot řeba k roztátí 2 kg olova o teplot ě 20 C°. tt = °327 C , 23000J kg-1 lt = ⋅ , c = ⋅ ⋅129J kg K-1 -1 •Měrné skupenské teplo tání (definice) Teplo, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnil na kapalinu téže teploty. Značka: lt jednotka: kJ/kg Grafické porovnání měrných skupenských tepel různých látek. Proč se při oblevě zdá být chladněji, i kdy Vypočtěte měrné skupenské teplo tání mosazi, pokud víte, že na roztavení daného předmětu třeba 267 kJ tepla. Teplota tání mosazi je 970°C a měrná tepelná kapacita c (mosaz) = 394 J.kg-1K . Výsledek vyneste do grafu. 3. Další příklady ve sbírce Vypočtěte měrné skupenské teplo tání ledu. Pevná látka o hmotnosti 2,0 kg je zahřívána na teplotu tání a při této teplotě zcela roztaje. Na obr. je graf vyjadřující teplotu látky jako funkci přijatého tepla. Určete a) skupenské teplo tání daného množství látky, b) měrné skupenské teplo tání této látky

Q ( J ) - teplo. Q = c • m • ( t - t 0 ) c ( kJ/ kg • °C ) - měrná tepelná kapacita. Q = c • m • (t 0 - t ) m ( kg ) - hmotnost. l t = Q : m t ( °C ) - teplota. l V = Q : m l t ( j/kg ) - měrné.. měrné skupenské teplo kondenzace. sytá pára. pára, která je v rovnovážném stavu s kapalinou (počet vypařených molekul je stejný jako počet molekul, které se do kapaliny vrátí) Sytá pára je v každé uzavřené nádobě s kapalinou. křivka syté páry Měrné skupenské teplo sublimace : s s L l m = L s skupenské teplo sublimace p řijaté tělesem o hmotnosti m p ři jeho sublimaci za dané t l s závisí na teplot ě, p ři které látka sublimuje [] J kg 1 ls = ⋅− Sublimuje-li látka o dostate čné hmotnosti → po čase se ustaví rovnovážný stav mezi pevno Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky stejné teploty při normálním tlaku (1,013 25 . 105 Pa) Měrné skupenské teplo značíme lt jednotky J/kg, kJ/k Měrné skupenské teplo tání Měrné skupenské teplo tání je množství tepla, které přijme 1 kg pevné látky při teplotě tání, aby se změnila na kapalinu téže látky stejné teploty při normálním tlaku (1,013 25. 105 Pa) Měrné skupenské teplo značíme l t jednotky J/kg, kJ/kg Příklad: měrné skupenské teplo

Co jsme se naučili - Fyzika po našemPPT - tání tuhnutí var a vypařování PowerPoint

Měrné skupenské teplo tání Úkol: Urči měrné skupenské teplo tání ledu Jméno a příjmení: Třída: Datum: Spolupracovali: Příprava: Jestliže do nádoby s horkou vodou o hmotnosti m 1 a teplotě t 1 přidáme led o hmotnosti m 2 a teplotě tání t 2 = 0 0C, bude probíhat tepelná výměna tak dlouho Popis: Materiál slouží k výkladu téma Skupenské teplo varu: Snímek 3: opakování skupenských přeměn. Žáci mají za úkol doplnit názvy skupenských přeměn. Po kliknutí se jednotlivé názvy postupně objevují. Snímky 4 - 7: výklad. Snímek 8: příklad na procvičení. Snímek je postupně animován tak, aby byl zřejmý. V měrné skupenské teplo l. Vypočtěte měrné skupenské teplo tání mosazi, pokud víte, že na roztavení daného předmětu třeba 67. Ukaž řešeníUkaž všechna řešení. Urči, o kolik stupňů by se zahřála voda, které bychom dodali teplo potřebné na roztátí stejného množství ledu o . Měděnému tělesu je třeba dodat.

Energii potřebnou ke skupenské změně charakterizuje veličina zvaná skupenské teplo. Měrné skupenské teplo (tání, tuhnutí vypařování) udává množství tepla, které musíme dodat (odebrat) jednomu kilogramu dané látky při daném tlaku, aby se beze zbytku změnilo její skupenství = [ J∙kg−1] Měrné skupenské teplo tání je teplo, které přijme 1 kilogram pevné látky, jestliže se za teploty tání celý přemění na kapalinu téže teploty. Obsah 1 Značen Skupenské teplo tání (varu) L [J] Skupenská tepla tání i varu pro různé látky jsou uvedena ve fyzikálních tabulkách a přepočtena na 1 kilogram látky. (Měrné skupenské teplo tání 1 t a měrné skupenské teplo varu 1 v ) Navigace: Domů » Úvodní stránka » NG a OLAT » III.A » Vnitřní energie, teplo

 • Želva nádherná velikost.
 • Rudá volavka online celý film.
 • Komár samec.
 • Obraz avengers infinity war.
 • Samolepící fotoalbum praha.
 • Malé státy evropy.
 • Stopky s odpočítáváním.
 • Jehličí anglicky.
 • El paso sturovo.
 • Nabíječ kniha online.
 • Fašismus nemecko.
 • Likvidace stinek.
 • Krucipusk koncerty 2019.
 • Religion.
 • Náhradní díly toyota rav4.
 • Whirlpool lednice vestavná.
 • Moravská filharmonie brno.
 • Kostým pro děti halloween.
 • Kyra sedgwick travis bacon.
 • Jednoduchá prevodovka.
 • Sportovní potřeby žďár nad sázavou.
 • Krátké účesy pro ženy 60 let.
 • Výpočet menstruace kalkulačka.
 • Jak upravit titulky.
 • Krahulik dravec.
 • Developer plat.
 • Eta 0637 00200.
 • Námět literárního díla křížovka.
 • Šňůra pro psa.
 • Uk 59 rozborka.
 • Za jak dlouho se vymění krev v těle.
 • Obchodování na burze.
 • Aster gdem v2.
 • Led couvací světla.
 • Anchorage aljaška.
 • Horalka rozbor.
 • Rámečky pf 2018.
 • Brokovnice ráže 28.
 • Palivové dřevo plzeň.
 • Průměrná cena.
 • San diego počet obyvatel.