Home

Speciální teorie relativity

SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY - eStránky

Speciální teorie relativity byla publikována v zázračném roce 1905 (Einstein tehdy sepsal tři práce, z nichž každá byla mistrovským dílem) a ačkoliv nedokáže popsat ani nejjednodušší zrychlení na Zemi a ani v ní není žádná zmínka o gravitaci, tak ji lze považovat za radikální přínos lidstvu Teorie relativity je sada dvou fyzikálních teorií vytvořených Albertem Einsteinem: speciální teorie relativity (STR) a obecné teorie relativity (OTR). Tyto teorie si za cíl daly vysvětlit fakt, že elektromagnetické vlnění se nechová v souladu s Newtonovými pohybovými zákony. Lze ukázat, že elektromagnetické vlny se pohybují konstantní rychlostí bez ohledu na rychlost pozorovatele

Teorie relativity - Wikipedi

SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY. = teorie zpřesňující význam základních fyzikálních pojmů, veličin, vztahů a zákonů pro případ velkých rychlostí srovnatelných s rychlostí světla ve vakuu. vznik: počátek 20. století (Albert Einstein) Jednotlivé kapitoly: Prostor a čas v klasické mechanice. Vznik STR Vztah je nejvýznamnější výsledek speciální teorie relativity. Je využíván při jaderných reakcích a to jak v reaktorech elektráren, tak při vývoji atomových a termonukleárních bomb a při jejich testech i experimentálně ověřen 1. Princip relativity 1.1 Galileiho princip relativity Princip relativity Yíká, ~e fyzikální zákony mají stejný tvar ve vaech inerciálních souYadných soustavách. Inerciální soustava je definována tak, ~e se v ní volná ástice pohybuje rovnom˙rným pYím

Speciální Teorie Relativity - Fyzika 00

 1. Speciální teorie relativity Fyzika založená na pohybových zákonech sira Isaaca Newtona se na počátku 20. století částečně nahradila Einsteinovými teoriemi relativity. První z nich je speciální teorie relativity. Abychom porozuměli změnám, které se odehrály ve fyzice na počátku dvacátého století
 2. Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity kniha od autora Bartuška Karel. Další z řady monotematických učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice, zpracovány podle tematických celků, lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací
 3. speciální teorie relativity (30. 6. 1905 ji publikoval Einstein v článku O elektrodynamice pohybujících se těles). Einstein a Praha. Do Prahy Albert Einstein dorazil v dubnu 1911. Působil jako profesor teoretické fyziky v Praze. Einstein byl jmenován přednostou Ústavu teoretické fyziky Karlo-Ferdinandovy univerzity
 4. Podle speciální teorie relativity se čas pro pohybujícího se pozorovatele zpomaluje, a jelikož se kamarád pohybuje vůči vám, tak se musí zpomalovat i pro něj. Jenže náš kamarád ve skutečnosti stojí pevně na zemi a vůči vám se pohybuje jen proto, že na něj působí gravitace
 5. Toto zpoždění předpovídá Einsteinova speciální teorie relativity. nižší působení gravitace - tím, že satelity obíhají dále od Země, působí na ně gravitační pole naší planety méně. Proto zde čas ubíhá rychleji
 6. NEZkreslená věda III: třetí série vzdělávacího cyklu Akademie věd České republiky.Aktuální témata i vědecké evergreeny,jak jste je dosud neviděli - totižNEZkres..

Speciální teorie relativity - Sweb

 1. Speciální teorie relativity. klasická mechanika viz otázka 19. Galileo princip relativity (mechanický) čas je absolutní veličina. událost - děj, který se stane v určitém čase na určitém místě (bodě) soumístné události - události, které nastali na stejném místě.
 2. Vznik speciální teorie relativity 2 základní principy STR: 1) Princip relativity: ve všech IS platí stejné fyzikální zákony 2) Princip konstantní rychlosti sv ětla ve všech IS Základy speciální teorie relativity STR-Albert Einstein Einstein: Vytvo řit teorii neznamená zbo řit starou chalupu a vystav ět místo ní mrakodrap
 3. Speciální teorie relativity Přírodovědecká fakulta UP Olomouc Historický úvod ~ Kinematika ~ Dynamika ~ Příklady ~ Odkazy. Dokument vytvořil v rámci své diplomové práce Jaroslav Joch na základě knihy Karla Bartušky Kapitoly ze speciální teorie relativity za pomoci dalších zdrojů. Začátek stránk
 4. Světlo se nedá předběhnout ani dohnat, a navíc to vypadá, že se šíří konstantní rychlostí, nehledě na to, jak se vůči němu pohybujeme my. To vede k různým ne..
 5. Teď to už bereme jako fakt. K našemu výkladu použijeme příklad, na němž teorii relativity pochopil sám Einstein. Je důležité říci, že Albert už měl rovnice speciální teorie relativity hotové, ale pro něj bylo zásadní si relativistické efekty představit i názorně. Vzorce nejsou všechno, hlavní je pochopení

Speciální teorie relativity . Je založena na principu relativity, podle něhož mají fyzikální zákony stejný tvar ve všech inerciálních soustavách (soustavách, v nichž platí zákon setrvačnosti a které se vzájemně pohybují rovnoměrně a přímočaře). Nelze tedy žádným způsobem zjistit absolutní pohyb Teorie relativity Alberta Einsteina je pro někoho stále speciální a obecná, ale setkáváme se s ní dnes a denně. Lidstvo si tehdy asi ani neuvědomovalo, jak přelomový byl den ten, když Albert Einstein světu představil obecnou teorii relativity. Dnes je to 105 let přesně Speciální teorie relativity Atomový obal Atomové jádro Radioaktivita Astrofyzika Fyzikální význam derivace Určitý integrál ve fyzice Anketa. Při rychlosti auta 80 km/h je spotřeba 6 litrů benzínu na 100 km, při rychlosti 110 km/h je spotřeba 8,1 litru.. Speciální teorie relativity (4) Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5) Matematika (10) Laboratorní cvičení (25) Řešené příklady (61) Různé pro žáky (5) Testy z fyziky (33) Milionář (22) Testy v html (11) Informatika (195) Materiály (161) Algoritmizace (89) Vývojové diagramy (11) Příklady (62) Pascal (16) Vývojové. 1.1 Východiska speciální teorie relativity Einsteinova speciální teorie relativity vychází ze dvou experimentálně ověře-ných základních principů, kterými jsou 1. Princip relativity: Všechny inerciální soustavy jsou stejně vhod-né pro popis fyzikálních dějů. Ve všech platí stejné fyzikální zákony. 2

6.1.7 Paradoxy speciální teorie relativity, Obecná teorie relativity Předpoklady: 6106 Teorie relativity zabra ňuje nadsv ětelným rychlostem t řemi zp ůsoby: záporné číslo pod odmocninou Lorentzova faktoru vzorec pro skládání rychlostí vzorec pro nár ůst hmotnost Speciální teorie relativity je založena na dvou principech: 1. princip relativity. Ve všech inerciálních vztažných soustavách platí stejné fyzikální zákony. Jedná se tedy o zobecnění klasického principu relativity (Galileiho principu relativity), který se týkal pouze mechanických experimentů a zákonů. Na základě.

Fyzika pro GYM - Speciální teorie relativity Prometheus od

Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity - 4

Albert Einstein - teorie relativity životopi

• Teorie relativity - Speciální teorie relativity • - stránky o fyzice. Posunout na obsah. home » fyzika » specialni teorie relativity Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky - stránky o fyzice. Příklad dilatace času Speciální teorie relativity byla publikována v roce 1905 v práci nazvané K elektrodynamice pohybujících se těles. Její autor Albert Einstein ve svých 26 letech přišel se dvěma základními postuláty, ze kterých vyvodil další důsledky. a) Princip relativity: Ve všech inerciálních vztažných soustavách platí všechny. (1879-1955) svou novou teorií - speciální teorií relativity. Hlavní myšlenky této teorie byly publikovány v r. 1905 v Einsteinově práci K elektrodynamice pohybujících se těles. Speciální teorie relativity je založena na dvou principech; na principu relativity a na principu stálé rychlosti světla. 1. Princip relativity: Ve všech inerciálních vztažných soustavách platí stejné fyzikáln

Nová teorie platící jen pro inerciální souřadnicové systémy byla vypracována Albertem Einsteinem. Ten získal Nobelovu cenu v roce 1921, nikoli však jako tvůrce speciální a obecné relativity, ale paradoxně za vysvětlení fotoelektrického jevu Teorie relativity pak objasňuje, jestli něco takového je opravdu moľné a pokud ano, pak popíąe co se mění, jak se to mění a za jakých podmínek k tomu dochází. Konkrétně speciální relativita tvrdí, ľe se z naąeho pohledu můľe zmenit například délka, hmotnost a čas v objektu, který se od nás jako pozorovatele vzdaluje Základy speciální teorie relativity - 6 - NEWTON svou premisou o korpuskulární (částicové) povaze světla uzavřel na dlouhou dobu diskuse, které započaly v době renesance po staletích nábožně uznávaných aristotelovských spekulací (i v této oblasti nelze nevzpomenout génia DA VINCIHO). Již NEWTONŮV současník, holandský fyzik CHRISTIAN HUYGENS, vyslovil domněnku, ž Speciální a obecná teorie relativity. Základy speciální teorie relativity vypracoval Albert Einstein v roce 1905 na základě zkoumání vztahu mezi prostorovými charakteristikami, časem a některými dynamickými veličinami, jako jsou energie a hybnost Potvrzením speciální teorie relativity, především vztahu mezi hmotností a energií částice se zabýval F. W. Aston, který zjistil hodnotu hmotnostního defektu. Prodloužení doby života rychle se pohybujících částic při pozorování Dopplerova jevu zjistili H. E. Ives a G. R. Stillwell roku 1938 a totéž bylo zjištěno pro.

Víc není třeba. Chcete-li třeba pochopit jádro speciální teorie relativity, tedy relativitu současnosti, přečtěte si klasický Einsteinův výklad této záležitosti třeba v blogu Pochopte základní ideu Einsteinovy teorie relativity za pár minut. Ony jsou, jak známo, dvě teorie relativity, speciální a obecná III. Východiska speciální teorie relativity a Lorentzova transformace III.1. Speciální princip relativity V předešlé kapitole jsme viděli, že má-li éterová teorie vysvětlit výsledky pokusů, musí se doplnit o předpoklady, které se podezřele blíží některým důsledkům teorie relativity (kontrakce délek a dilatace času) - 4 - SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY c) relativita hmotnosti a hybnosti Klidová hmotnost je nejmenší 2. N.Z.: FV =ma pokud m = konst. ∆Ek =W vykonaná FV - těleso by m ělo zrychlovat do nekone čna, ale díky nutnosti zachovat energii i v relativistických úvahách p ři velkých rychlostech, m ěla by i síl Zatímco speciální teorie relativity fungovala jen ve speciální třídě (inerciálních) vztažných soustav, obecná teorie byla univerzálně platná. Einstein na ní začal pracovat v roce 1907, od roku 1908 se však věnoval i jiným tématům, protože se mu s obecnou teorií stále nedařilo pohnout Speciální teorie relativity test. Dsledky dilatace asu mohou bt takov, e pro kosmonauty, kterm uplyne na lodi rok, na zemi uplyne sto let pro rychlosti 0,9999c.13.Akú rýchlosť musí mať raketa vzhľadom na Zem, aby istý dej pozorovaný na Zemi, pozoroval kozmonaut na rakete ako dvojnásobne dlhý.In the following, the notation of Mansouri-Sexl is used.[2

Obecná teorie relativity - eStránky

Speciální teorie relativity je fyzikální teorie publikovaná roku 1905 Albertem Einsteinem pod názvem O elektrodynamice pohybujících se těles, která nahrazuje Galileiho princip relativity zohledněním důsledků plynoucích z novějších poznatků o šíření světla. Teorie nese označení speciální, protože se týká, stejně jako Galileiho relativita, inerciálních. Externí odkazy. Speciální teorie relativity a žížalí farma - prezentace Mgr. Pavla Krtouše, Ph.D. z ÚTF MFF UK v Praz Speciální teorie relativity (STR) 45. Inerciální a neinerciální vztažná soustava Události, které se odehrály v dané vztažné soustavě na stejném místě, se nazývají soumístné Jestliže spojíme s touto soustavou soustavu souřadnic, události pak mají stejné souřadnice x, y a z Speciální teorii nikterak nenáleží neomezený obor platnosti; její výsledky platí jen potud, pokud nemusíme přihlížet k vlivům gravitačního pole na jevy (např. na světlo) ([3] str. 136). Einsteinova Obecná teorie relativity (OTR) z roku 1916 počítá i s vlivem gravitačního pole V klasické fyzice do konce 19. století byla přijímána neměnnost základních veličin fyziky (hmotnost, prostor a čas). Nesrovnalosti, k nimž klasická fyzika vedla, odstranila začátkem 20. století speciální teorie relativity. V ní jsou všechny tři základní veličiny závislé na rychlosti, s kterou se částice (těleso.

11. Speciální teorie relativity Elektrodynamika a relativita, transformace polí. Lorentzova transformace. Čtyřvektory. Elektrodynamika ve čtyřvektorovém formalismu. 12. Pohyb nábojů v elektrických a magnetických polích Speciální teorie relativity (4) Atomová fyzika (7) Jaderná fyzika (5) Matematika (11) Laboratorní cvičení (25) Řešené příklady (61) Různé pro žáky (5) Testy z fyziky (33) Milionář (22) Testy v html (11) Informatika (195) Materiály (161) Algoritmizace (89) Vývojové diagramy (11) Příklady (62) Pascal (16) Vývojové. SPECIÁLNÍ TEORIE RELATIVITY Klasická fyzika, založená na Newtonových zákonech mechaniky a Maxwellově teorii elektromagnetického pole, plně vyhovuje ve většině situací, s nimiž se setkáváme. Její nedokonalost se začne projevovat teprve při velkých rychlostech, které jsou srovnatelné s rychlostí světla c = 300 000 km/s Fyzika pro GYM - Speciální teorie relativity Prometheus, Další z řady monotematických učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice, zpracovány podle tematických celků, lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. OBECNÁ TEORIE RELATIVITY Einstein se snažil vybudovat teorii, která by platila nejen pro soustavy pohybující se stálou rychlostí (speciální teorie relativity), ale byla by platná pro všechny soustavy. Vznikla tak obecná teorie relativity (OTR), jejímž základem je princip ekvivalence. Podle něj se gravitační působení na.

K čemu je teorie relativity? Bez ní byste netrefili domů

 1. speciální relativity, pohyby těles ve větších vzdálenostech od zdroje jsou shodné s pohyby v Newtonově teorii. V silnějších polích (blíže ke zdroji) je ale v pedpovř ědích možné pozoro-vat rozdíly. Svtelný paprsek se zakě řivuje, dráhy těles nejsou uzavřené elipsy, dochází k
 2. poznatky speciální relativity, teorie, která velmi ovlivnila průběh fyziky 20. století, a ze které přímo vychází náš hlavní cíl, obecná teorie relativity. Ta fascinuje lidi již pěknou řadu let a stala se i inspirací pro nejeden sci-fi příběh
 3. 3 výkladové prezentace MS PowerPoint shrnující základní východiska a důsledky speciální teorie relativity. Doplněno fotografiemi a animacemi. 1. díl: Historické souvislosti, prostor a čas v klasické mechanice, Lorentzovy transformace, 2. díl: Důsledky základních postulátů STR, 3. díl: Relativistická dynamika, Hmotnost a.
 4. Speciální teorie relativity předpovídá několik jevů, které se ale pozorovateli mohou jevit jinak v důsledku konečné rychlosti světla. V přednášce se soustředíme na kontrakci délek
 5. Einsteinova teorie relativity v běžném životě. Teorie relativity je jednou z nejznámějších vědeckých teorií 20. století. Mnoho lidí ji považuje za nepochopitelnou, teoretickou a vzdálenou normálnímu životu. Přitom její výsledky používáme dnes a denně. Vybrali jsme několik příkladů
 6. Vznik speciální teorie relativity (dále jen STR) V 19. století, před vznikem STR, se fyzikové domnívali, že celý svět je zaplněn zvláštním prostředím - tzv. světelným éterem, v němž se světelné vlnění šíří podobně jako např. akustická vlna ve vzduchu nebo vlna na povrchu vody, tj. postupným rozkmitáváním.

Comparison between equations of classical (Newtonian) limit, Special Relativity and Imaginary Relativity.jpg 752 × 852; 85 KB Comstock1.png 1,656 × 552; 8 KB Comstock2.png 1,656 × 632; 9 K Ve Speciální Teorii Relativity nacházíme nekonečnost v limitním přibližování se rychlosti světla. I přes svou důmyslnost není tato teorie bez výtek či námitek. Zřejmě všichni známe pojem dilatace neboli natahování času, který v době Einsteinovy první prezentace otřásl základy zažitých představ a samozřejmě se. The first paper on special relativity, other than by Einstein, was written in 1908 by Planck.It was largely due to the fact that relativity was taken up by someone as important as Planck that it became so rapidly accepted. At the time Einstein wrote the 1905 paper he was still a technical expert third class at the Bern patent office. Also in 1908 Minkowski published an important paper on. Sbírka řešených příkladů pro středoškolskou výuku speciální teorie relativity; Maturitní příprava k tématu speciální teorie relativity; Možnosti elementárního výkladu obecné teorie relativity — pedagogická diplomová práce zabývající se možnostmi výkladu obecné teorie relativity na středoškolské úrovn

NEZkreslená věda III: O teorii relativity - YouTub

Speciální teorie relativity Author: Petr Král Created Date: 10/30/2020 4:43:35 PM. Albert Einstein (1879-1955) je často označován za největšího vědce 20. století. Mezi jeho příspěvky fyzice patří speciální teorie relativity (1905), myšlenka kvantování elektromagnetického pole a vysvětlení fotoefektu (1905), vysvětlení Brownova pohybu (1905) a snad nejvíce obecná teorie relativity (1915), díky níž si získal celosvětovou.. A my víme, že projevy elektromagnetismu vedly Einsteina k rozvoji speciální teorie relativity. And we all know the implications of electromagnetism led Einstein's development of special relativity. stemming. Příklad věty s speciální teorie relativity, překlad paměť. 2.10. Experimentální ověřování teorie relativity a gravitace. 2.1. Zrychlení a gravitace z hlediska speciální teorie relativity. Speciální teorie relativity, i přes její obrovský přínos pro téměř všechny oblasti fundamentální fyziky, má dvě zásadní omezení (které, jak uvidíme dále, spolu vzájemně souvisejí): l Einsteinovy principy speciální teorie relativity Ve všech inerciálních vztažných soustavách platí stejné fyzikální zákony. Ve všech inerciálních vztažných soustavách má rychlost světla ve vakuu stejnou velikost, nezávisle na vzájemném pohybu světelného zdroje a pozorovatele

Speciální teorie relativity 1. Energie relativistických mionů je E =3 GeV . Určete dráhu L, kterou urazí za dobu své existence, jestliže klidová energie mionu je E0 =100 MeV a doba existence mionu z hlediska externího pozorovatele je 2,2 10 6s . Speciální teorie relativity Autor: Neznámý Díky moc! Stáhněte si referát ve formátu MS Word: Newtonova fyzika a Galileova transformace. Podle prvního pohybového zákona setrvává každé těleso v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud není přinuceno působením jiného tělesa tento stav změnit. Souřadná.

Speciální teorie relativity - Fyzika - Maturitní otázk

 1. Teorie relativity má první část, kterou Albert Einstein zveřejnil roku 1905 a také ji prosadil [1]. Náročnější pokračování pak vytvořil v desátých letech 20. století - obecnou teorii. Název teorie relativity zavedl roku 1906 Max Planck. První z obou teorií získala přízvisko speciální; týká se jen některých soustav
 2. speciální teorie relativity (STR) řeší rozpory, ke kterým dospěla klasická fyzika koncem 19.st., kdy nenalezla žádnou absolutní vztažnou soustavu - viz část Vznik STR . STR je založena na dvou principech: princip relativity. princip stálé rychlosti světla
 3. A. Einstein dovršil (1905) budování speciální teorie relativity: postulát: Všechny fyzikální zákony lze vyjádřit rovnicemi stejného tvaru ve všech vztažných soustavách pohybujících se vzájemně rovnoměrně přímočaře. postulát: Rychlost světla ve vakuu má pro všechny pozorovatele stejnou hodnot
 4. Elektrodynamika a speciální teorie relativity FSI-TDE Ak. rok: 2015/2016 Předmět představuje druhou část úvodního kursu teoretické fyziky.Předmět seznamuje studenty se základy teorie elektromagnetického pole a jeho popisu pomocí Maxwellových rovnic
 5. Kdybychom neuvažovali vlivy speciální teorie relativity a obecné teorie relativity, byly by GPS systémy mimo o 10 kilometrů za den. Doplňovačka. 1. Slavný vzorec dává do souvislosti dvě veličiny - hmotnost a _____. 2. Příjmení autora speciální teorie relativity a obecné teorie relativity. 3. Nejbližší hvězda. 4
 6. Obě teorie relativity - jak původní speciální, tak pozdější obecná - jsou výjimečné zejména tím, že ve své základní podobě představují dílo jediného člověka. Ten je navíc formuloval, aniž by provedl jakýkoliv experiment, přestože vycházel z několika dřívějších pokusů, které uskutečnili jiní

Speciální teorie relativity

 1. Podle předpokladů speciální teorie relativity by se změnil skutečný tvar tělesa, ne vjem nebo obraz na fotografii. Skutečný tvar tělesa by se ale změnil přesně podle předpokladů speciální teorie relativity. Číst dále ‹ Dilatace času o úroveň v.
 2. Speciální teorie relativity se však gravitací nezabývá - popisuje zvláštní případ, kdy lze vliv gravitace zanedbat. Proto ani nemůže předpovídat vliv gravitace Slunce na světlo. Výsledky britské expedice z roku 1919 byly ve skutečnosti ve shodě s obecnou teorií relativity
 3. Speciální teorie relativity byla poprvé publikována téměř před sto lety (roku 1905) a od té doby úspěšně odolává všem pokusům o vyvrácení
 4. Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity. Další z řady monotematických učebnic fyziky pro gymnázia. Učebnice, zpracovány podle tematických celků, lze využít pro třídy s vyšší i nižší hodinovou dotací. Text je graficky upraven tak, že učiteli umožňuje vybrat učivo podle úrovně žáků ve třídě a podle.
 5. Obecnou relativitu lze chápat také jako rozšíření speciální relativity. Starší teorie poskytuje správný popis elektrodynamiky a šíření světla v inerciálních vztažných soustavách a opravuje nepřesnosti Newtonovy mechaniky při vysokých rychlostech. Obecná relativita navíc hraje mezi fyzikálními teoriemi jedinečnou.
 6. TÉMA: Speciální teorie relativity - opakování na test Vyučovací předmět: Fyzika Škola: SPŠ Chemická, Vranovská 65 Brno Třída + počet žáků: 2.D (30) Charakteristika třídy: snaživá, pečlivá, na naší škole nadprůměrná třída Použitá metoda: Bing
 7. Cílem předmětu je rozšíření znalostí klasické, nekvantové mechaniky o základy speciální teorie relativity. Požadavky: Osnova přednášek: 1. Úvod, historie, experimenty vedoucí ke speciální teorii relativity, Newtonova mechanika, teorie elektromagnetického pole, základní principy. 2

Speciální teorie relativity neposkytuje potřebné vysvětlení; axiomaticky uvádí, že se koráb zkrátil. Tato kvantovaná teorie relativity zdůvodňuje zdánlivé prodloužení okolní délky tím, že časové pulsy chybí. Napočítání jedné sekundy trvá, z hlediska pozemského času, velmi dlouho.. Speciální teorie relativity popisuje jev, kdy pozorujeme, že čas objektu, který se vůči nám pohybuje rovnoměrně přímočaře plyne pomaleji než náš. Jak už bylo zmíněno, je tento jev v částicové a jaderné fyzice běžný a bez jeho započtení by nefungoval žádný urychlovač na alespoň trochu větší energie OBSAH: Úvod 1 Prostor a čas v klasické mechanice 2 Vznik speciální teorie relativity 3 Základní principy speciální teorie relativity 4 Relativnost současnosti 5 Dilatace času 6 Kontrakce délek 7 Skládání rychlostí ve speciální teorii relativity 8 Základní pojmy relativistické dynamiky 9 Vztah mezi energií a hmotností 10. Speciální teorie relativity je uzavřená teorie a v ní samotné nelze očekávat nějaké nové objevy. Nicméně STR je základ většiny moderních fundamentálních fyzikálních teorií. V podstatě každý objev týkající se fundamentální fyziky, ale i širokých aplikací, v sobě nese otisk STR

Speciální teorie relativity bere homogenitu prostoru a času jako daný fakt a nijak jeho platnost nezpochybňuje. Situace je poněkud komplikovanější u obecné teorie relativity, která pomocí geometrie prostoru a času vyjadřuje charakter gravitačního pole. V blízkosti např. neutronov Úvodní stránka » Sbírka příkladů » Speciální teorie relativity (střední škola) WEBOVÁ SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ Z. Sbírka příklad. Teorie speciální relativity byla představena nejprve a byla později považována za zvláštní případ komplexnější teorie obecné relativity. Obecná relativita je teorie gravitace, kterou Albert Einstein vyvinul mezi lety 1907 a 1915, s příspěvky mnoha dalších po roce 1915 Fyzika pro gymnázia - Speciální teorie relativity K. Bartuška 103 Kč : ks; 9421 082 : Fyzika pro gymnázia - Astrofyzika M. Macháček 158 Kč : ks; Učebnice pro SŠ s nižší hodinovou dotací; 9421 083 : Fyzika pro střední školy, 1. díl (kniha + CD) O. Lepil a kol. 207 Kč : ks; 9321 008 : Fyzika pro střední školy, 2. díl.

Jak zpomalit čas? Speciální teorie relativity - YouTub

Speciální teorie relativity (STR) Pouze inerciální vztažné soustavy. Obecná teorie relativity (soustavy se zrychlením) Provázání prostoru a času. Různé pro různé pozorovatele. Ekvivalence mezi hmotností a energií. Kontrakce délek, dilatace času. 2 postuláty: Princip relativity. Princip konstantní rychlosti světl Albert Einstein, německý teoretický fyzik židovského původu (žijící pak od roku 1933 ve Spojených státech amerických), jeden ze zakladatelů moderní fyziky, tvůrce speciální teorie relativity, která zásadně změnila pohled člověka na hmotu, prostor a čas, nositel Nobelovy ceny za fyziku za rok 1921 (za objev fotoelektrického jevu) a jedna z největších osobností vědy. Teorie relativity je sada dvou fyzikálních teorií vytvořených Albertem Einsteinem: speciální teorie relativity (STR) a obecné teorie relativity (OTR). Tyto teorie si za cíl daly vysvětlit fakt, že elektromagnetické vlnění se nechová v souladu s Newtonovými pohybovými zákony

speciální teorie relativity. Tato část by podle mého měla být úvodem do problematiky k-faktorů. Při psaní této kapitoly jsem se nechal inspirovat literaturou [1]. V kapitole 3 se zabývám zavedením k-faktoru a především odvozením vztahů. Protože se satelity pohybují vzhledem k Zemi nějakou rychlostí, plyne z STR (speciální teorie relativity), že hodiny na satelitu půjdou o něco pomaleji než na zemi. Protože jsou zároveň v jisté výšce nad povrchem, kde je gravitační potenciál menší než na povrchu, plyne z OTR (obecná teorie relativity), že hodiny na.

Speciální teorie relativity

Skutečným tvůrcem speciální teorie relativity se tedy stal Albert Einstein, který opustil koncept éteru, vzal konstantní rychlost světla jako základní přírodní princip a Lorentzovu transformaci z něj odvodil. Výchozí principy speciální teorie relativity, Lorentzova transformace [editovat | editovat zdroj Moderní teorie relativity, jak byla zformulována Albertem Einsteinem, je stará již těméř sto let. V případě speciální teorie relativity (STR) je tomu ještě déle. Ačkoli bude zapotřebí detailnějšího průzkumu situace, dá se celkem bezpečně tvrdit, ž Teorie relativity, kterou publikoval Albert Einstein, se příčí našemu běžnému chápání. Jejím základem je teze, že současnost není absolutní, ale relativní vztah mezi dvěma událostmi, které závisí na soustavě, v níž je pozorujeme. Výjimkou je světlo, jehož rychlost je za všech okolností stejná. Čím rychleji se objekty pohybují, tím více se zkracují z. Einsteinovy Speciální teorie relativity a která by údajně měla takové kontakty umožnit, uvádím v této kapitole také přesvědčivé důkazy o neplatnosti této teorie. Kniha žel už více jak dva roky leží v mém šuplíku, protože nenalezla nakladatele a jako nezámožný důchodce, nemohl jsem ji vydat vlastním nákladem

Pochopte základní ideu Einsteinovy teorie relativity za

6wukiyiqt vy wod 7hqwr srnxv qdyukqxo iudqfrx]vnê i\]ln ),=($8 9\fki]t ] s hgvwdy\ åh u\fkorvw vy wod y srk\exmtftp vh oiwnrypp survw hgt vh vþtwi v u\fkorvwt srk\ex wrkrwr survw hg Superstrunová teorie Petra Kocábová, Petr Máj Kontrastní verze pro projektor Úvod Speciální teorie relativity Obecná teorie relativity Kvantová mechanika Teorie symetrie Hledání teorie všeho Teorie superstrun Speciální teorie relativity c = konstanta (299 792 458 m.s-1) Rovnost pozorovatelů Sluneční hodiny Dilatace času (skládání vícerozměrného pohybu) Kontrakce délek. Speciální teorie relativity (dále jen STR) je nejznámějším dílem Alberta Einsteina z roku 1905, které pojednává o teorii času a prostoru. Pro její platnost jsou potřeba následující dva postuláty: 1) Princip speciální relativity fyzikální teorie Erweiterung der klassischen Mechanik, Teil der Relativitätstheorie Albert Einsteins V září 1905 Einstein publikoval další pojednání, které je považováno za matematický dodatek k jeho speciální teorii relativity Přes veškeré úspěchy speciální teorie relativity připadalo Einsteinovi jako zbytek antropomorfizmu ve fyzice to, že tato teorie preferuje inerciální vztažné soustavy, vůči nimž je náš popis pohybu nejjednodušší; přírodu však toto naše stanovisko asi nezajímá

Základní poznatky ze speciální teorie relativity (dále jen STR), její základní principy a důsledky (relativnost současnosti, dilatace času, kontrakce délek a některé další) byly součástí gymnaziálních osnov fyziky prakticky od konce šedesátých, resp. začátku sedmdesátých let minulého století a tvořily v nich vždy samostatný tematický celek (obvykle pod názvem. JURMANOVÁ, Jana, Jan NOVOTNÝ a Jan GERŠL. Multimediální CD Úvod do speciální a obecné teorie relativity. In Pedagogický software 2006. první. České Budějovice: Scientific Pedagogical Publishing, 2006. s. 208-210, 3 s. ISBN 80-85645-56-4. Další formáty: BibTeX LaTeX RI Re: Speciální teorie relativity ↑ Dasa18: Jde o relativistické skládání rychlostí (nemůžeš použít klasické skládání rychlostí, protože jde o rychlosti srovnatelné s rychlostí světla, u druhého příkladu by ti pak vyšlo, že se od sebe galaxie vzdalují větší rychlostí než je c, což nelze) Speciální relativita měla několik revolučních důsledků, protože díky ní padla představa absolutního času a prostoru. Teorie byla později nazvána speciální, aby se odlišila od její následovnice obecné teorie relativity, která považuje za sobě rovné i pozorovatele, kteří vůči sobě zrychlují

Speciální teorie relativity - Wikin

Čtvrté setkání s titulem Einsteinova speciální relativita nás zavede do doby tvorby Alberta Einsteina, jednoho z největších vědců 20. století.Prof. Podolský naváže na minulý díl a Maxwellovy teorie elektromagnetického pole a ukáže, jak Einstein překonal newtonovské chápání prostoru a času coby absolutních pojmů a jak se právě a speciální teorie relativity stala. Základy speciální teorie relativity / Autor: Votruba, Václav, 1909-1990 Vydáno: (1969) Základy speciální teorie relativity : Učebnice pro matematicko-fyz. a přírodověd. fakulty / Autor: Votruba, Václav, 1909-1990 Vydáno: (1977 In physics, the special theory of relativity, or special relativity for short, is a scientific theory regarding the relationship between space and time.In Albert Einstein's original treatment, the theory is based on two postulates:. The laws of physics are invariant (that is, identical) in all inertial frames of reference (that is, frames of reference with no acceleration) Teorie relativity je sada dvou fyzikálních teorií vytvořených Albertem Einsteinem: speciální teorie relativity (STR) a obecné teorie relativity (OTR). 37 vztahy: Albert Einstein, Aproximace, Arthur Eddington, David Hilbert, Dějiny lidstva, Diferenciální geometrie, Einsteinův princip relativity, Elektromagnetické zářen. Obecná teorie relativity popisuje chování velmi hmotných objektů na velkých vzdálenostech, jde o moderní teorii gravitace. Na rozdíl od Newtonova pohledu není prostor a čas pasivním jevištěm fyzikálního dění, ale jde o aktivní spoluhráče: hmota zakřivuje prostoročas a ten pak zase říká hmotě, jak se pohybovat

Obecná relativitacreatores

Teorie relativity Alberta Einsteina je pro někoho stále

Speciální teorie relativity. Teorie relativity představuje nejzávažnější proměnu základních pojmů mechaniky od Galileiho a Newtonovy doby. Je to parafráze Einsteinova výroku: Faradayova a Maxwellova teorie elektromagnetického pole představuje nejzávažnější proměnu, kterou základy fyziky prodělaly od Newtonovy doby Jeho speciální teorie relativity skutečně poprvé ukázala, že se čas může zpomalit, když jste velice rychlí. Jego szczególna teoria względności po raz pierwszy pokazała, że czas może zwalniać, gdy poruszamy się bardzo szybko. @wikidata Tłumaczenia pośrednie Speciální teorie relativity Potřebovala bych prosím pomoct s tímto příkladem. Hustota tělesa tvaru krychle o hmotnosti 10,6 kg je vzhledem ke klidové vztažné soustav

Speciální teorie relativity a kvantová fyzikaLidé na ÚTFKruh – Necyklopedie
 • Zelený občanský průkaz.
 • Jak pěstovat pokojové rostliny kniha.
 • Super mario bros online.
 • Monacká kněžna charlene.
 • Carevo more.
 • Instax mini fotky.
 • Keraštuk technický list.
 • Amoksiklav sirup.
 • Půdní obal země.
 • Minecraft song cz.
 • Gradac.
 • Eurobankovky obrazky.
 • Rally barneveld 2017.
 • Vánoce v praze 2017.
 • Polepy aut most.
 • Svrab u cloveka.
 • Magazin lifestyle.
 • Temno rozbor.
 • Holící strojek se zásobníkem.
 • Burunduk chov.
 • Superbad csfd.
 • Život bez cukru.
 • Operační system.
 • Antivirotika na opary.
 • Www fly radar.
 • Kapitola synonymum.
 • Medicovi t45.
 • Carriwell poporodni pas.
 • Sportovní podprsenka silná opora.
 • Spalující touha obsazení.
 • Rick astley 50.
 • Rgb grey.
 • Hʃps www af czu cz cs r 8020 uchazeci o studium.
 • Samsung star.
 • Hoverboard za 3000 kč.
 • Správa záložek google.
 • Křížová cesta 5. zastavení.
 • Paul khoury.
 • Miminko 4 měsíce.
 • Vyklad snu tehotenstvi.
 • Sing me to sleep.