Home

Mladší doba kamenná obydlí

Mladší doba kamenná - rodová obydlí a společná půda

Pravěk, mladší doba kamenná - jeskynní obydlí a neolitické osady. Mladší dobou kamennou zvanou neolit nazýváme období trvající u nás cca od 6. do 4. tisíciletí př.n.l. Po období klimatických a dalších změn dochází ke změně způsobu obživy a přechodu k primitivnímu zemědělství a domestikaci zvířat Neolit nebo také mladší doba kamenná je pravěké období (zhruba 8 000 až 5 000 let před naším letopočtem), ve kterém se namísto dosavadního lovu a sběru stává hlavním zdrojem obživy zemědělství. Samotný výraz neolit pochází z řeckého neos = nový a lithos = kámen a odráží v názvu jeden z typických prvků tohoto období (viz níže)

Mladší doba kamenná má také svůj odborný název: neolit (tentokrát z řečkých slov néo - nový a lithos - kámen). Toto období se vymezuje přibližně mezi roky 5000 a 4000 let př.n.l. Pro neolit jsou typické počátky zemědělství - pěstování plodin a chov dobytka Mladší doba kamenná (neolit) Co je to neolit Jedním z klíčových problémů současné evroé archeologie je řešení procesu hospodářských a společenských změn, které nastaly po skončení doby ledové (postglaciálu), a jsou spojeny s nástupem společností, které zásadně změnily způsob obživy i života Mladší doba kamenná - neolit (5 až 3 tisíce let p.n.l.) V hlubokých lesích střední Evropy se rodí . zemědělství, které nazýváme . stěhovavé. Lidé napřed musí zemi zbavit porostu - pomocí ohně. Toto nazýváme . žďáření. Poté musí půdu motykami zrýt, zasít a plodiny chránit před zvěří. Úroda bývala slabá e) Zdokonalují se obydlí - ze dřeva a hlíny. Vznikají stálá sídliště na nových místech. Lepší obživa pro více lidí. 2. ENEOLIT - CHALKOLIT (doba měděná) a) Kolem 6. tisíciletí př.n.l. objev metalurgie na Předním východě - zatím zpracování zastudena (měď, zlato, stříbro) · Eneolit neboli pozdní doba kamenná (5 000 př.n.l. - 3 000 př.n.l.) - někdy se tomuto období také říká doba měděná, nebo chalkolit. Eneolit je charakterizován orbou se zápřahem, měděnými nástroji, vozy, hlubinnou těžbou kamenných surovin, dálkovou směnou (sůl, jantar, měď aj.)

Neolit - Wikipedi

Neolit (mladší Doba kamenná) (6. tis. - 3,5 tis. let před Kristem) (řecky neos = mladý) V neolitu přisvojovací hospodářství přechází v produktivní (výrobní) hospodářství. V zemědělství dochází k první společenské dělbě práce (k přirozené dělbě práce mezi mužem a ženou, mladými a starými) Doba kamenná se skládá z několika etap, které si v tomto příspěvku stručně představíme. Budeme postupovat postupně od paleolitu až po eneolit. obydlí po převisy skal, v jeskyních, jámách v zemi, později dřevěné chatrče - vznik sezónních sídlišť mladší čtvrtohory; klimatické podmínky Mladší doba kamenná. asi 10 000 let př. n. l. dochází k celkovému oteplení země → podnebí . je podobné dnešnímu → začínají záměrně pěstovat obilí → při obdělávání půdy kácejí a vypalují pralesy . p. oužívají nástroje . ze dřeva a . kamene. vyrábí první nádoby z hlíny. hlavním zdrojem obživy. Dějiny lidské společnosti jsou daleko mladší než naše společnost a přírodní podmínky. Bylo složité určit dobu, od kdy je možné datovat pravěk. Někteří historikové se shodli na datu 600 000 let př.n.l., doba kamenná Doba kamenná bylo období mezi lety: 0,5 milionu let př. n. l. - 10 000 př. n. l. 1,5 milionu let př. n. l. - 25 000 př. n. l. 3 miliony let př. n. l. - 4 000.

Doba od do Fáze od do starší kamenná paleolit-1800 000 - 8 000 nejstarší -1 800 000 - 600 000 starší - 600 000 - 250 000 střední - 250 000 - 40 000 mladší - 40 000 -10000 pozdní -10 000 -800 Související pojmy Prameny - to, co je na počátku hmotné - vykopávky, nálezy písemné - vytesané nápisy, náhrobky, listiny ARCHÍV ústav, kde se starobylé písemnosti uchovávají a studují MUZEUM zde se setkáváme s oběma prameny 1998 1891 ARCHEOLOGIE věda zkoumající na základě hmotných pramenů minulost lidstva. Doba kamenná - první zmínka o nábytku. Různé tvary a typy nábytků, na kterých dnes sedíme, ležíme a které nás obklopují, se příliš neliší od původního vybavení využívaného našimi prapředky. Jejich účel a podstata se téměř nezměnily, a proto mnohdy mají velmi podobný vzhled jako soudobý nábytek Hlína. Materiál k omítání rohoží, které jsou zdmi obydlí. Materiál k výrobě prvních nádob, aby bylo z čeho jíst kaši a v čem potraviny vařit i uchovávat. Materiál, který když obděláme, porodí nový život. Daruje potravu na další rok. Políčka. Motyky, srpy, drcení obilí a dřina. A přišly nové výzvy. Škůdci.

Mladší doba železná ve střední EvropěJe datována od období kolem 450 let př. n. l. až po narození Krista.Během tohoto období se rozvíjela tzv. laténská kultura.. V této době žila první etnická skupina - Keltové.Pocházeli z indoevroé rodiny. Přišli buď z východní Evropy nebo se zde vyvinuli. Na území dnešního Česka žil kmen Bójů (odtud latinský název. b) mladší. dobu bronzovou; dobu železnou . Starší doba kamenná . video: Lovci mamutů Pravěcí zemědělci Byla jednou jedna Země Člověk neandrtálský. obživa - lov, sběr; žili v tlupách, používali oheň; žili v jeskyních nebo v obydlí z větví a kůže ; používali kameny, klacky, kosti zvířat; dorozumívali se posunky. ATCZ142 - Klimatická Zeleň Mezinárodní projekt pro obnovu zeleně. Z iniciativy MILION STROMŮ PRO KRAJINU, společně výsadbou zeleně k naší lepší budoucnosti paleolit = starší doba kamenná od vzniku člověka do 10 tis. př.K. mezolit = střední doba kamenná 10. tis.- 7.tis. př. K. neolit = mladší doba kamenná 7. tis.- 5 200 let př. K. eneolit = pozdní doba kamenná 5 200- 3 500 let př. K. doba bronzová doba železná přelom letopočtu - 400 po K

RYBOLOV LOVECKÉ REVÍRY - ohraničené území urč.rodu POMOC PSA DÁLKOVÉ ZBRANĚ: HARPUNY, LUKY, OŠTĚPY OBYDLÍ: suchá místa u řek, chaty ze dřeva, rákosu MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ 5000 - 3000 př. n l Mladší doba kamenná (neolit, 5600-4400 př. Kr.). Pro období mladší doby kamenné je charakteristické především produktivní hospodářství opírající se o zemědělskou výrobu a s ním souvisejícími stálými sídlišti

Období: starší doba kamenná - mladší doba kamenná - doba bronzová - doba železná. Sběrači - lovci - pastevci - zemědělci. Obydlí: v přírodě - jeskyně - přístřešky z trávy, větví, kožešin - chatrče. Zbraně : ze dřeva, kostí, kamene - z bronzu - železa HOLOCÉNNÍ KULTURY I. - kultury posledních 10 000 let Neolit (mladší doba kamenná) - éra prvních zemědělců. Kvalifikovaná rekonstrukční představa - pro Muzeum hlavního města Prahy (tónový obraz vznikl ve spolupráci s archeologem Martinem Hložkem a odbornými pracovníky Muzea hlavního města Prahy) Neolit a eneolit (mladší a pozdní doba kamenná) Neolit je pravěké období, ve kterém se namísto dosavadního lovu a sběru stává hlavním zdrojem obživy zemědělství - chov dobytka a pěstování obilí. Tato tzv. neolitická revoluce začíná na Blízkém východě někdy v 10. tisícilet Na stavbu obydlí byly využívány všechny dostupné materiály - dřevo, kůže, rohože, mamutí kly, kosti, kameny apod. Bohužel materiály organického původu můžeme pouze předpokládat, přímý archeologický doklad z tohoto období je vzhledem k rychlosti rozkladu těchto materiálů zcela nemožný

Starší doba kamenná Též paleolit , ze slov palaios (starý) a litos (kámen), období od 2,5 milionů do 8 tisíc let př.n.l. , to z něj činí nejdelší část lidských dějin. Ve starší době kamenné se objevuje rod Homo , vzniká lidská kultura - soubor hmotných a duchovních hodnot, které vytvořil člověk doba kamenná (starší doba kamenná a mladší doba kamenná), doba bronzová, doba železná. Na počátku člověk dokázal využít přírodního prostředí k vylepšení své existence. Vyráběl si nástroje z kamene a jiných surovin, upravoval svá obydlí, využíval oheň. Postupně se stal díky vynálezu oštěpu úspěšným lovcem

Střední doba kamenná - Mezolit Mladší doba kamenná - Neolit. Paleolit Obydlí: jeskyně, stavění jednoduchých obidlí. Mladší doba kamenná=neolit-nedá se moc časově určit-v každé části světa jiná-Přední Východ-nejvyspělejší část-10,9.tis.let př.n.l.-ukončuje období mezolitu Obydlí-opustil jeskyně,stavěl si dlouhá stavení ze dřeva(20m délka).

Výpisky z dějepisu - Edisc

Neolit - mladší doba kamenná. 8000 - 5000 let př.n.l. Přechod od kořistnického způsobu získávání obživy k zemědělstv Základním typem obydlí byly dlouhé domy. Postupně se vlivem náročnosti práce seskupováním rodů vytvářely kmeny.. Střední doba kamenná (8 tis. - 5 tis. př.n.l.) Změna přírodního prostředí - vyhynutí velkých zvířat. lov lesní zvěře a rybolov => lovecké revíry. Osady u řek a jezer. Mladší doba kamenná (5 tis. - 3 tis. př.n.l.) Stěhovavé zemědělství - vypalování lesa (žďáření) obydlí - dlouhé dom Doba kamenná (paleolit) trval od vzniku člověka do 10 tis. let př.n.l. - člověk byl závislý na přírodě: sběr kořínků, plodů, rybolov toto nazýváme přisvojovací hospodářství. Obydlí si stavěli v otevřené přírodě v hlubokých jámách, které byly přikryté větvemi Mladší doba kamenná (uč. s. 26-27) pravěcí zemědělci - archeologická kultura = pozůstatky života lidí na různých _____, které nacházej

tis. pŘ. n. l.) obydlÍ, nÁstroje a keramika stŘednÍ a mladŠÍ doba kamennÁ ve stŘ. evropĚ (8000 - 3000 pŘ. n. l) pozdnÍ doba kamennÁ na blÍzkÉm vÝchodĚ (5000 - 3000 pŘ. n. l.) stŘednÍ a mladŠÍ doba kamennÁ ve stŘ. evropĚ - ukÁzky keramiky doba bronzovÁ ve stŘ. evropĚ (1800 - 700 pŘ. n. l) doba bronzovÁ ve stŘ NEOLIT - mladší doba kamenná (5 500 - 4 300 př. n. l.) Důvodem stěhování bylo nejspíše postupné zaplevelení polí, nutnost obnovy obydlí, jejichž životnost byla omezená i vyčerpání potřebných přírodních zdrojů v nejbližším okolí sídliště, zejména dřeva, spotřebovaného ke stavebním účelům i na otop.. Pozdní doba kamenná. Též eneolit nebo chalkolit či doba měděná.Období od 4300 do 2000 let př.n.l. Jde o období vzniku prvních států, například Egypta a Sumeru.Vzniká také písmo.. ZEMĚDĚLSTVÍ A ŘEMESLA Lidé doby měděné vynalezli oradlo, vůz na kolech pro převoz dřeva nebo obilí, vyráběli také válečnické vozy a používali koně k tahání Pravěk - starší doba kamenná - paleolit Člověk si začíná stavět polozahloubená obydlí z kůlů a kůží pro 20 osob. Protože kočuje za potravou, buduje si pouze sezónní sídliště. d) Mladší a pozdní doba kamenná - neolit a eneolit (chalkolit). 1.4 mladší paleolit (40 000 - 10 000 př. n. l.) - doba lovců mamutů; 9 000 let už na předním východě je neolit; od této doby člověk dnešního typu 2) střední doba kamenná (mezolit) 2.1 mezolit (10 000 - 5 000 př. n. l.) - 6 000 př. n. l. na předním východě chalkoli

Mladší doba kamenná (neolit) - Univerzita Karlov

 1. Rozdělení: PALEOLIT - STARŠÍ DOBA KAMENNÁ 1. starší paleolit: 3-2 miliony let př.n.l. zhruba do 250 000 let př.n.l. Chellénská kultura 2. střední paleolit: 250 000-40 000 let př.n.l kultura Moustérienu 3. mladší paleolit: 40 000-10 000 (8 000) let př.n.l..Magdalénienská kultura: 15-10 000 let př.n.l. pravěké MEZOLIT - STŘEDNÍ DOBA KAMENNÁ
 2. Historie nábytku, mladší doba kamenná až po 20. století. Web Dobový nábytek.cz pojednává o vývoji nábytku v jednotlivých etapách světové historie. Vývoj dějin nábytku se stal dlouhodobým procesem a datuje se zhruba již od čtyř miliónů let před naším letopočtem
 3. Neolit ~mladší doba kamenná; 7 - 3,5 tis. let př. n. l. (řecky neos = mladý) přechod od přisvojovacího hospodářství k hospodářství produktivnímu ~výrobnímu v zemědělství první společenská dělba práce (mezi mužem a ženou, mladými a starými) => neolitická revoluc
 4. Mladší doba kamenná V období mladší doby kamenné (asi do 5. tisíciletí př.n.l.) dochází ke změně ve způsobu obživy a začíná se objevovat chov a primitivní zemědělství. Lidé staví jednoduchá rodová obydlí. Obydlí v době bronzové a železné Bydlení a stavby v Egyptě Pyramidy jsou mohutné stavby určené pro.
 5. DĚJINY UMĚNÍ - chronologicky. DĚJINY UMĚNÍ - tematicky. TECHNOLOGI
 6. Mladší doba kamenná začíná: a) poznáním ohně b) objevením pazourku c) lovem velkých zvířat d) velkým oteplením. První obydlí člověka byly: a) honosné vily b) chaty z kůlů a kůží c) jeskyně a převisy skal d) oválné chaty. První ochočené zvíře
PPT - Pravěk II

 1. 1)doba kamenná. 2)doba bronzová. 3)doba železná . Doba kamenná. 1)starší doba kamenná = paleolit - 3 500 000-8 000 př.n.l. 2)střední doba kamenná = mezolit - 8 000-5 000př.n.l. 3)mladší doba kamenná = neolit - 5 000-2700př.n.l. 4)pozdní doba kamenná = eneolit-chalkolit - 2700-1900př.n.l. Starší doba kamenná - paleoli
 2. Závěr doby kamenné - mladší a pozdní doba kamenná. INFORMACE NAJDETE V UČ S. 18-21. PUSŤ SI TAKÉ VIDEO: podnebí, způsob obživy, sídliště a obydlí (+ způsob soužití), výroba nástrojů, obdělávání půdy, řemesla ZDE ZAČÁTEK.
 3. Mladší doba kamenná (neolit, 5600/5000-4200 let př. Kr. , vitrína 7-10) Pro období neolitu je charakteristické především produktivní hospodářství opírající se o zemědělskou výrobu
 4. ENEOLIT = pozdní doba kamenná (4500/4400-2100) - mladší neolit×eneolit×chalkolit = doba měděná charakteristiky - 4500 přnl. - domestikace koně, zvíře jízdní, méně tažné - 3500 přnl. - vynalezen a používán čtyřkolový vůz (modely vozíků v bádenském kulturním komplexu) - Radošiná na Slovensk
 5. Mladší doba kamenná 5500 let před Kristem Na stráni blízko pramene se choulí několik malých přístřešků. Nikdo zde nebydlí. Dlouhé velkolomy jednotlivých rodin jsou totiž postaveny trochu výš na terase a jejich majitelé jsou ještě dál, vzadu v polích s pšenicí a ječmenem
 6. Mladší paleolit a mezolit (40 000 - 11 000/5 500 př.n.l.) že se jednalo nikoliv o obydlí, ale dokonce o kultovní místo! mezolit - střední doba kamenná . po skončení poslední doby ledové - geologická přítomnost - holocén

Mezolit (z řec. mesos, μεσος = střední a lithos, λιθος = kámen) nebo také střední doba kamenná označuje období mezi 10 000 př. n. l. až 8000 př. n. l. a končí začátkem neolitizace Evropy. Mezolit je pokračováním paleolitu za změněných přírodních podmínek a spíše jen tradičně uznáván za samostatné období Z kterého materiálu si stavěli pravěcí lidé svá obydlí? větve. kameny. kůže. kosti. tráva. doba kamenná ? doba železná V mladší době kamenné na našem území žili zemědělci. Jakým způsobem získali pole? ? mýcením 28.10.2020 - Explore Eva Pátková's board Pravěk, followed by 204 people on Pinterest. See more ideas about pravěk, dějepis, doba ledová

Pravěk - mladší a pozdní doba kamenná, neolit, eneolit

Mladší a pozdní doba kamenná = NEOLIT A ENEOLIT - (7. - 4 . tisíciletí př.n.l.) 1. NEOLIT. Dostáváme se do období výrobního hospodářství = člověk se vlastní produktivitou přičiňuje o uspokojení vlastních potřeb.. Neolitická revoluce : a) Zemědělství s chovem dobytka se oddělilo od lovu a sběru - hovoříme o 1. společenské dělbě práce STARŠÍ DOBA KAMENNÁ 3 000 000 - 8 000 př.n.l.- vývoj člověka - nástroje - z kamene (sekáče, pěstní klíny, úštěpy, čepele), z kosti, ze dřeva, z hlíny - střídání dob ledových a meziledových - život v tlupách - sběr plodů, lov a rybolov používání ohně, kožešiny POČÁTKY OSÍDLENÍ ČESKÝCH ZEMÍ Přezletice u Prahy a Stránská skála u Brna (před 750. Neolit-(mladší doba kamenná) začali se vyrábět potraviny, a pěstovat obiloviny a luštěniny v Americe brambory. Začala se vyrábět pevná obydlí. Začaly se vyrábět hliněné nádoby na vaření a uchování potravin. V kultu měla důležitou roli žena-matka. Začali se pohřbívat lidi

Kultura doby kamenné a počátky zemedělstv

 1. Zápis do sešitu: Mladší doba kamenná (Neolit) Lidé se usazují na jednom místě. Žijí v rodech, v čele s rodovým stařešinou, staví si pevnější obydlí (osady). Věnují se zemědělství, pěstují obilí, luštěniny, chovají ochočený dobytek = domestikace. Řemeslníci vyrábí keramiku (hrnčířství), tkají látku ze.
 2. Obydlí: jeskyně, chatrče z větví o Mladší doba kamenná - Neolit (6000 - 3500 př.n.l) Produktivní hospodářství = zemědělci, pastevci Usedlý způsob života , využití síly zvířa
 3. Neolit - mladší doba kamenná, období nástupu zemědělské civilizace, která poté u nás určuje charakter obživy obyvatelstva až do novověku, civilizace založena na nové výrobní formě hospodářství, zrozené v předchozích tisíciletích na Předním východě a zásadně měnící dosavadní lovecko-sběračský způsob.

Doba kamenná - Wikipedi

PRAVĚK A STAROVĚK PERIODIZACE Pravěk Vydělení člověka z živočišné říše Vznik rodu Homo (Člověk) Cca 3 000 000 let až 4. tisíce let př. n. l Spodní hranice - končí vznikem městských států a písma Starověk 3 000 tisíce let př. n. l. až zánik Západořímské říše (rok 476 n. l.) Časové úseky pravěku a starověku DOBA KAMENNÁ DOBA BRONZOVÁ (od 2 000 let. PRAVĚK PERIODIZACE PRAVĚKU A) podle materiálu: paleolit (nejstarší, starý, střední, mladý), mezolit, neolit, eneolit (starší, střední, mladší)= pozdní doba kamenná, chalkolit = doba měděná, doba bronzová, doba železná, doba římská B) podle způsobu hospodaření: 1. přisvojovací= kořistnický (sběr a lov), přirozená dělba práce 2. výrobní * zemědělství. Nejvíce je v okolí Mohelna doloženo období neolitu (mladší doba kamenná), kdy došlo k intenzivnímu rozvoji zemědělství. Lidé se poprvé začali usazovat na trvalých sídlištích. Nejstarší neolitickou kulturou je tzv. kultura s lineární keramikou (cca 6 000 let př. n. l.) Komentáře . Transkript . DOBA KAMENN Mladší doba kamenná (neolit a eneolit) Nejstarší osídlení na lokalitě reprezentuje kultura s lineární keramikou. Patří k ní např. početné půdorysy domů kůlové konstrukce a skupina 8 hrobů - patrně torzo z původního pohřebiště. Ke třem hrobům jsou k dispozici z vídenské laboratoře VERA radiometrická (nekalibrovaná) data: 6240 BP-6150 BP. S osídlením.

doba kamenná - Základní škola a Mateřská škola

Dělení. Roku 1865 byla kamenná doba v Eurasii poprvé rozdělena na paleolit a neolit použitím těchto termínů v knize Johna Lubbocka Prehistoric Times (Prehistorická doba) a současně s tím bylo použito i další dělení všech dob na starší, střední a mladší (nebo na spodní, střední a vrchní v případě paleolitu) části.Mezi africkými archeology jsou preferovány. Neolit nebo také mladší doba kamenná je oznacení pro praveké období, ve kterém se namísto dosavadního lovu a sberu stává hlavním zdrojem obživy zemedelství. Samotný výraz neolit pochází z reckého neos = nový a lithos = kámen a odráží v názvu jeden z typických prvku tohoto období

(: Ahojky :) - Historie - Doba kamená,bronzová,želez

Pravěcí Brňané z mladší doby kamenné si ale už uměli vypěstovat vlastní potravu, postavit trvalé obydlí a ochočit zvířata, v první řadě skot a prasata. Z rostlin zpracovávali textilní vlákna a tkali z nich oděvy. Vyráběli keramické nádoby zdobené vrypy a rytými liniemi. mladší doba kamenná, nálezy,. Mladší doba kamenná. Rolníci a chovatelé dobytka. V této době se Západočeský kraj soustavněji zalidnil. První zemědělci si pro osídlení vybírali úrodné půdy a postupovali proti tokům řek. Proti toku Mže dostalo se první zemědělské obyvatelstvo na území k dnešním Rokycanům a podél potoka Klabavy k Plzni c) Mladší doba kamenná (7000 - 5000 BC) - Neolit. Usedlý život; Domestikace zvířat; Prudký příbytek obyvatelstva; Zemědělství - potřebovali plochy, které se vytvářeli buď žďářením (vypalování lesa) nebo klučením (vykácením lesa) Obydlí - tři kůly a přes ně sláma - slepeno mazavic Opakujeme pravěk(doba kamenná) Dějepis. 2. stupeň . Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy. VY_32_INOVACE__Opakujeme pravěk (doba kamenná Jednotlivé doby dělíme na starší a mladší období. Z hlediska časového zahrnuje doba bronzová a doba železná období od 4 tisíciletí před naším letopočtem až do přelomu našeho letopočtu (0). Starší a mladší době kamenné je věnována samostatná stránka :: Pravěk - doba kamenná

PPT - STARŠÍ DOBA KAMENNÁ PowerPoint Presentation, free

Mladší doba kamenná byla klimaticky příznivější, klima bylo mnohem teplejší než v mezolitu a spadalo do období tzv. atlantiku. Tento fakt byl dříve prezentován jako důvod přechodu na zemědělskou činnost. Dnes známe více modelů, které jsou pravděpodobnější (Tomášek 2014, 16-17; Bouzek 2011, 22) doba kamenná - nejstarší a nejdelší perioda vývoje lidstva, dělí se na starší (paleolit), střední (mezolit), mladší (neolit) a pozdní (eneolit) doba železná - období zhruba od 800 př. Kr. až téměř po přelom letopočtu, hlavní surovinou železo, první písemné zmínky o našem území u antických autorů, mnoho. Neolit (mladší doba kamenná - 8 - 5 tis. přnl. ) - paleolit, mezolit - přetrvává kořistnický způsob obživy (tzv. přisvojovací hospodaření) - lov zvěře, sběr plodin -neolit - změna hospodaření - cílené zemědělství, chov zvěře a pěstování plodin → člověk už není závislí n

HISTORIA MAGISTRA VITAE - Neolit

Maturitni otázky - imaturita

There was a problem previewing this document. Retrying... Retrying... Downloa Eneolit (Mladší doba kamenná)- 3 500- 3000 př.n.l. Doba bronzová - 3500 -1 100 př.n.l. Doba bronzová - 1100 př.n.l. VZNIK A VÝVOJ ČLOVĚKA Skupiny 20 - 30 lidí, staví stany a dřevěná obydlí Obříství u Mělníka, Tašovice u Karlových Varů, Nymburk, Ražice NEOLI Pravěk mezolit - střední doba kamenná Změna podnebí, vegetace a fauny V důsledku oteplování se z jihu navracelo lesní rostlinstvo. Nejprve bříza a borovice, poté líska a pak se postupně rozšiřoval smíšený dubový les s dubem, jilmem, lípou a jasanem neolit (mladší doba kamenná) 5500 - 4000 př.n.l. eneolit (pozdní doba kamenná) 4000 - 2200 př.n.l. Všechny uvedené časové údaje pro pravěk platí pouze pro naše území, respektive pro území střední Evropy!! c)mladší doba kamenná (neolit; 8000 - 5000 př. n. l.) ( na našem území 5000 - 4000 př. n. l) - lidé se natrvalo usazují na jednom místě → budují si dokonalejší obydlí (ze dřeva, hlíny, kamene - dle daného místa

Neolit - Regionální muzeum K

Opakujeme pravěk (doba kamenná) Dějepis 2. stupeň Eva Beranová, Základní škola, Čapkova 126, Klatovy VY_32_INOVACE__Opakujeme pravěk (doba kamenná) Trvalo to dlouhý věk, než vyvinul se prač Byl porostlý i na líci a podobal se o Však zhotovil si luk a š a hned mu bylo mnohem líp. Pak vyvinul se člověk Společnost Mladší doba kamenná Z, Č. EV - zásahy člověka do přírody. MeV - popis obydlí, zařízení a výroby. z kamene - užívá s porozuměním pojmy žďáření, hák, rod velkorodina, společné vlastnictví, rodová občina, hrazená vesnice, města, svatyně, náboženské obřady, kněží, rozvrstvená společnost,. Stálá obydlí si nebudovali, užívali nástrojů ze surovin volně se vyskytujících, a do přírody zpočátku nezasahovali tak, aby to na její tvářnosti zanechávalo nezahladitelné stopy. A přesto trpělivá badatelská činnost několika generací archeologů přinesla ovoce. Mladší doba kamenná - neolit

Pravěk - starší, střední, mladší a pozdní doba kamenná

neolit, z řec. neos = nový + lithos = kámen Je pravěké období, někdy nazývané také jako mladší doba kamenná.Dochází zde k velkému zlomu, přeorientování z lovu na zemědělství. Periodizace. Protoneolit ( do poč. 6.tis. ) Starý neolit ( 5 700 - 5 100 ) Střední neolit ( 5 100 - 4 800 ) Mladý neolit ( 4 800 - 4 200 - c) mladší doba kamenná (neolit) - (5000 - 2700 př. K.) - d) (eneolit) (chalkolit) - (2700 - 1900 př. K.) Význam paleolitu → člověk se pomocí práce, učení a adaptace vyčlenil z přírody a vytvořil si vlastní kulturu Studijní materiál Pravěk ve světě a u nás z předmětu Dějepis, střední škol Mladší doba kamenná 5 000 - 3 000 př.n.l. 1. Technologie BROUŠENÁ INDUSTRIE Výrobky - kamenné, kostěné, dřevěné, převažují zemědělské nástroje nad loveckými Počátky řemesel - hrnčířství, tkalcovství, keramika 2. Potrava počátky zemědělství domestikace rostlin a zvířa Fotografie č. 1 - lidé starší doby kamenné, fotografie č. 2 - obydlí straší doby kamenné, fotografie č. 3 a 4 - obydlí z doby železné. Návod na použití skládačky: mladší doba kamenná. příchod Slovanů na naše území.

- mladší + pozdní (1300 př.naším letopoč. - 750 př.naším letopoč.) Doba železná - starší (750 před naším letopočtem - 450 před naším letopočtem) - mladší (450 před naším letopočtem - 0 Kameno doba je uobičajeni naziv za najraniji period u historiji čovječanstva, odnosno prahistoriji. Ime je dobilo po kamenju koje su u to vrijeme ljudi pretežno koristili za izradu alata Starší doba kamenná - během tohoto období se vyvinuli lidé dnešního typu - lidé se živili sběrem Page 3 and 4: Období od vzniku člověka po vzni. . Page 5 and 6: DOBA KAMENNÁ - lidé. Krátké období na sklonku poslední doby ledové (v mladší části pozdního glaciálu); došlo k zlepšení klimatu, posunu a rozvoji fauny, častému střídání a míšení jednotlivých kulturních skupin. 8000-6000 let př. n. l. - střední doba kamenná (mezolit STŘEDNÍ DOBA KAMENNÁ - MEZOLIT (asi 9 500 - 5 500 př. n. l.) změna podnebí, končí poslední doba ledová, zvěř podobná dnešní, častější střety mezi rody, rybolov, lodě, vrše, saně, lyže, pes 8. MLADŠÍ DOBA KAMENNÁ - NEOLIT (asi 5 500 - 4 000 př. n. l.) znaky neolitu Střední doba kamenná = mezolit - datováno 250 000 - 40 000 let př.n.l. Homo sapiens = člověk myslící Nástroje se postupně zdokonalovaly - nože, vrtáky, rydla, klíny První předpoklady uměleckého zobrazování - otisky nohou, načrtnuté značky prstem, napodobení medvědího drápání Pravěké umění - mladší doba.

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY Starší doba kamenná Mgr. Renata Šimková Dějepis 6.roč. VÝSKYT ČLOVĚKA V PRAVĚKU 1.ČLOVĚK ZRUČNÝ Roklina uprostřed údolí Great Rift odborníky přezdívaná Kolébkou lidstva se nachází ve východní části národního parku Serengheti PRAVĚK - PERIODIZACE Opakování - dějepis 6.třída Milan Šimek Periodizace pravěku (české země) DOBA KAMENNÁ DOBA BRONZOVÁ DOBA ŽELEZNÁ DOBA ŘÍMSKÁ DOBA STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ DOBA KAMENNÁ (paleolit) Cca: 3 milióny let př.n.l. - 4.tis. př.n.l. STARŠÍ DOBA KAMENNÁ Paleolit (cca do 11.tisíciletí př. n.l.) Mezolit (cca do 8.tisíciletí př.n.l.) (období vývoje. Neolit - mladší doba kamenná je přelomovým obdobím v dějinách lidstva, změnou přírodných podmínek nastáva krize v obživě, která podmínila změnu spusobu života, ve kterém se namísto lovu a sběračství stalo hlavním zdrojem obživy pěstování obilí a chov dobytku Paleolit: starší doba kamenná Drsná doba, drsní lidé strana 8-9 1. Žáci si při spojování latinských a českých názvů lépe zapamatují učivo, při doplňování charakteristik musejí používat logický úsudek. Zjistí, že Homo znamená člověk. Správné odpovědi: 3Homo erectus člověk vzpřímený vzpřímená postav Mladší doba kamenná - z řečtiny neos=nový, mladý; lithos=kámen - období nástupu zemědělské civilizace. Počátky zemědělství a zásadně měnící se dosavadní lovecko-sběračský způsob života a obživy. Je to především díky zdomácnění - domestikaci některých rostliných a živočišných druhů

dějepis.co

Mladší doba kamenná. V této době se Západočeský kraj soustavněji zalidnil. První zemědělci si pro osídlení vybírali úrodné půdy a postupovali proti tokům řek. Proti toku Mže dostalo se první zemědělské obyvatelstvo na území k dnešním Rokycanům a podél potoka Klabavy k Plzni • Archeologické nálezy a písemné prameny -pračlověk - mladší doba kamenná. • Staří Řekové, Římské lázně - Pompeje. • Nejstarší zachovalý dokument, popisující existenci finské sauny, je kronika kyjevského Nestora, napsaná v roce 1112. • Finská sauna není zcela vynálezem Finů, ale ti ji převzali z Uralu Pravěk na našem území Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Pekárková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV)

Doba kamenná - Dějepisně

Delí sa podľa materiálu, z ktorého sa v prevažnej miere vyrábali nástroje (doba kamenná, bronzová a železná). 1. Doba kamenná Staršia doba kamenná Najstarší paleolit Starý paleolit Stredný paleolit Mladší paleolit Stredná doba kamenná (mezolit) Mladšia doba kamenná (neolit) Neskorá doba kamenná (eneolit / chalkolit) 2 Mladší doba kamenná- doba zemědělců Dochází k oteplení s častějším deštěm. Krajina byla pokryta listnatými pralesy. Lidé žili v rodech. Stavěli si obydlí ze dřeva a hlíny. Bývaly 20 - 60 m dlouhé. Žili v nich velkorodiny- matka s otcem a jejich děti s jejich dětmi a partnery

referáty pro školy - Referáty do Dějepisu - Pravěk

Polozemnice - obydlí různých velikostí, kde je užitkový prostor zahlouben do země, také zemnice Popelnice - urna, nádoba s popelem zemřelého Popelnicová pole - období mladší a pozdní doby bronzové, 1 300 - 700 př. n. l. Posvátná zvířata - kanec, jelen, kůň, býk, havran - Mladší doba kamenná - neolit (na Blízkém východě 9000 př.n.l., ve stř. Evropě 5500 př.n.l. - 4000 př.n.l. a déle) zdokonalení obydlí *Mladý a pozdní paleolit - rozšíření čepelové techniky výroby kamenných nástrojů, doklady vyspělých výtvarných projevů. Zadání na dálkovou výuku 6. ročník Dějepis 19. - 23. 10. 2020 Téma: První zemědělci 1) Vyplň na MS Teams opakovací kvíz na období lovců mamutů 1) Podle učebnice (s. 28 - 30) a zápisu z minulé hodiny doplň text: V období přibližně před 10 tisíci lety došlo ke klimatickým změnám a ke konc 3 miliony let až 10 000 před naším letopočtem se datuje paleolit - starší doba kamenná 10 000 - 7 000 př.n.l. se datuje mezolit - střední doba kamenná 7 000 - 5 200 př.n.l. se datuje neolit - mladší doba kamenná 5 200 - 3 500 př.n.l. se datuje eneolit - pozdní doba kamenná 3 500 - 1 550 př.n.l. se datuje starší doba bronzová 1 550 - 1 300 př.n.l. se datuje střední.

 • Condrosulf 800 granule.
 • Srpen významné dny.
 • Děkuji za odpověď anglicky.
 • Hra o truny s07e08.
 • Výroba vína video.
 • Lev tolstoj lev tolstovsky district lipetsk oblast rusko.
 • Bouchnuti do bricha.
 • Skrytý monitoring pc.
 • Malárie výskyt.
 • Muž vodnář žena rak.
 • Purpura pigmentosa progressiva heilung.
 • Statni svatky 2018.
 • Veřejné osvětlení zákon.
 • Zánět dásně váček.
 • Jedlé květy tesco.
 • Detektor co.
 • Suché rty čínská medicína.
 • Rostoucí židle hauck.
 • Lze natřít dýhu.
 • Dort panenka elsa.
 • Vesmírná odysea 2019.
 • Resmed prague.
 • Planety sluneční soustavy.
 • Padlí na hokkaido.
 • Osmák degu porod.
 • Fitness menu praha restaurace.
 • Jeruzalémská bible recenze.
 • Moravská filharmonie brno.
 • Playstation 3 specifikace.
 • Plísně druhy.
 • Miss dior 2017 tester.
 • Jak na štíhlý pas.
 • Usopen 2017 schedule.
 • Erythroxylum coca semena.
 • Funko pop vyprodej.
 • Quotation marks latex.
 • Policie v americe.
 • Připojení elektroměru eon cena.
 • Dřevěná nebo zděná udírna.
 • Práce grafik plzeň.
 • Kuchyňské obklady bílé.